TARİH : 1071 Malazgirt Muhârebesi’ne İlişkin Yunanca ve Arapça Kaynaklar

1071 Malazgirt Muhârebesi’ne İlişkin Yunanca ve Arapça Kaynaklar
<dergipark.org.tr/tr/pub/oad/archive?y=2021#y2021> Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 150 – 157, 26.06.2021
<dergipark.org.tr/tr/pub/@sedatkekec> Sedat KEKEÇ <dergipark.org.tr/tr/pub/@sedatkekec> Çevirmen: Sedat KEKEÇ
Öz
Malazgirt Muhârebesi ile ilgili olarak Yunanca ve Arapça kaynaklar fevkalâde kıymete sâhip olup bunlar kendilerine has husûsiyetleri hâizdir. Bu çalışmasında Speros Vryonis, Malazgirt Muhârebesi’ne ilişkin Yunanca ve Arapça kaynakları değerlendirmeye tâbi tutmuştur. İptidâ bu kaynaklarla ilgili umûmî bağlamda malûmat veren müellif, ardından da çalışmayı iki kısma ayırmıştır. İlk kısımda Yunanca kaynakları ele almış, özellikle Mikhail Attaliates, Psellos ve Nikephoros Bryennios üzerinde durmuş; ikinci kısımda da dokuz Arapça kaynağı tahlil etmiştir. Çalışma boyunca bilhassa da Attaliates üzerinde duran Vryonis, muhârebe için en kıymetli kaynağın görgü şâhidi Attaliates olduğunu savunmuştur. Bu hususta Cahen ile Carile’ın Attaliates reddiyelerine de karşı çıkan Vryonis, Malazgirt Muhârebesi bağlamında Attaliates’in niçin diğer kaynaklardan üstün olduğunu mukayeseli bir şekilde îzah etmeye çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Malazgirt%22> Malazgirt, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Attaliates%22> Attaliates, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Alparslan%22> Alparslan, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22IV.+Romanos+Diogenes%22> IV. Romanos Diogenes
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/mOaHO5O60pkSsQ> İNDİREBİLİRSİNİZ.