ARAŞTIRMA DOSYASI /// Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN : ATATÜRK ” KEŞKE İSRAİL AVUSTRALYA’DA KURULSAYDI “

giyim, insan yüzü, kişi, şahıs, duvar içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN : ATATÜRK ” KEŞKE  İSRAİL  AVUSTRALYA’DA  KURULSAYDI “

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu cumhurbaşkanı  Mustafa Kemal  Atatürk’e bir gün yabancı gazeteciler bir soru yönelterek, İsrail devletinin nerede kurulması gerektiğini sordukları aşamada Türkiye’nin kurucu cumhurbaşkanı “Keşke İsrail Avustralya’da kurulsaydı” diyerek gerçekci bir cevap vermiştir .Yirminci yüzyılın başlarında Türkiye Cumhuriyeti adı ile yeni bir devlet, merkezi coğrafya topraklarında kurulurken,aynı zaman dilimi içinde gene Orta Doğu  toprakları üzerinde bir başka yeni devlet İsrail yapılanması olarak gündeme getiriliyordu .Bütün dünya ülkeleri  merkezi coğrafya bölgesinde gündeme gelen yeni yapılanma hedefine doğru kilitlenirken , imparatorluk devletleri  savaş sürecinde bölünerek yeni yüzyılın devlet modeli olan ulus devletlere dönüştü .Bu aşamada Osmanlı İmparatorluğu dağılarak ortadan kalkarken bu büyük devletin kalıntıları içinde canlanan bir Türklük duygusu , çok uluslu bir büyük devletten tek uluslu bir ulus devlete doğru bir yapı değişikliğine yönelmek zorunda kalıyordu .Türk devleti uluslararası bir çekişme ve çatışma aşamalarından  geçerek kurulurken ,geçmişe doğru bakıldığında  beş yüz yıllık bir birikimin sonucu olarak, dünyanın tam ortasında bir Musevi devleti kurulması konusu da yeniden gündeme geliyordu.Son beş yüz yılın imparatorluk devleti olarak dünya politikasında ana yönlendirici devlet olarak İngiltere, merkezi coğrafya üzerinde iki bin yıl önce kurulmuş olan İsrail devletinin üçüncü kez kurulmasına izin vermezken ,yıkılan bir imparatorluğun içinden çıkan Türk halkının bağımsız bir ulus devlet çatısı altında yaşama hedefi doğrultusunda öne çıkardığı ulusal kurtuluş savaşı ,açıktan bir Türk ulus devletinin kuruluşunu açıkça öne çıkarırken , diğer yandan uluslararası diplomasi yöntemlerinin kullanılmasıyla, dolaylı ve gizli yollardan İsrail devletinin kuruluşuna giden yol batı dünyasının içinde var olan  Siyonist lobilerin işbirliği halindeki ortak mücadelelerinin sonucunda gerçekleştiriliyordu .

 Türkiye Cumhuriyeti birinci dünya savaşı sonrasında açıkça kurulurken ,kökleri iki bin yıl ötesine giden Musevi devleti olarak İsrail ,ancak ikinci dünya savaşı sonrasında ki bir dönemde kuruluyordu.Cihan savaşını kazanan  İngiltere merkezi coğrafya yönetimini elinde tutabilmek için İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkıyordu.Yirminci yüzyılın ortalarında ABD ve NATO’nun merkezi alana gelmeleriyle birlikte bu bölgede yepyeni bir siyasal düzen oluşturulmaya çalışılırken ,iki bin yıl öncesinin İsrail devletinin üçüncü kez kurulması gündeme geliyordu .ABD isimli dünya devletinin kurulmasını kendi çıkarları doğrultusunda iyi kullanan bu yeni süper gücün potansiyelini kullanarak ve yeni siyonist örgütlenmenin önü açılarak ,yola devam edilmek isteniyordu .İmparatorluklar döneminin son yıllarında Yahudi devletinin dünya kıtaları üzerinde nerede ve nasıl kurulacağı tartışma konusu yapılırken, Siyonistler Musevi lobilerini de yanlarına çekerek ,yirminci yüzyılın ulus devletler haritasını kamuoyuna açık bir biçimde uygulamaya açık bir duruma getiriyorlardı .On altıncı yüzyılda başlayan siyonist devlet tartışmalarının  zamanla  dünya devletleri arasında yayılmasıyla ,İsrail devletinin kuruluşu ulus devlet olarak gerçekleşme aşamasına geliyordu . İngiltere’de savaş dönemi başbakanı olarak birinci dünya savaşının galip tarafını Churchill temsil ederken , savaş sonrasındaki seçimleri kazanamamış olmasını Musevi lobilerinin engellemeleri sayesinde başardıkları görülmüştür .Ne var ki , Siyonist lobilerin Musevi merkezlerini harekete geçirmeleri sonrasında büyük sömürge imparatorluklarının bazı yerlerinde bir Yahudi devleti olarak  İsrail’in kurulması plan ve programları gündeme getirilmiştir .Merkezi alanda bir Siyonist devletin  kurulmasını istemeyen batı dünyasının önde gelen  emperyalist devletleri ,zamanla dünya haritalarının Siyonizme uygun düşen bölgelerini Yahudi örgütlerine teklif ederek,  beş büyük kıta üzerinde bir İsrail devletinin kurulmasına giden yolda önemli çabalar göstermişlerdir .Türkler imparatorluk sonrasında bir ulus devlete yönelirken , Orta Doğu bölgesinde İsrail’den önce kendi düzenlerini  gerçekci bir bakış açısıyla kurabilmişlerdir .

 Eski Osmanlı toprakları üzerinde Türkler kendi ulus devletlerini kurarken ikinci dünya savaşı sonrasında da  önceden gizli yürütülen Siyonist örgütlenmenin kesinlik kazandığı görülmüştür . Batı dünyasının merkezi olan Avrupa kıtası üzerinde Hrıstıyanlar ile Musevilerin çekişmeleri bir Yahudi devletinin arayışını ve daha sonrada kuruluşunu öne çıkarmıştır .Böyle bir ortama geçilmesiyle birlikte, İngiltere,Fransa,Almanya ve Rusya gibi büyük devletler dünyanın çeşitli bölgelerinde yahudi devletinin kuruluşunu önemsemişlerdir .Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başlayan Siyonizm örgütlenmesinin bu devletin toprakları ve kentleri içinde örgütlendikleri görülmüştür .Siyonizm Macaristan dönemini tamamladıktan sonra yeni aşamada Avrupa kıtasının tam ortalarında yer alan ve Almanya ,Fransa ile birlikte İtalyan bölgelerinden oluşan bir yeni devleti İsviçre Federasyonu olarak kurmuşlardır .Daha sonraki aşamalarda İsviçre devleti büyüdükçe batı sermaye birikimi dünya ülkelerine yayılmış ve daha sonraları da Orta Doğu bölgesine gelerek burada ikibin yıl öncekine benzeyen bir Yahudi devletine giden yolu açmışlardır . Siyonizm böyle bir aşamaya gelirken İsviçre bölgesindeki eyaletlerde öne çıkarak , Avrupa ülkelerindeki önde gelen Musevileri  İsviçre’nin Basel kentinde toplayarak geleceğin dünyasında bir Siyonizm hegemonyası oluşturabilmek çizgisinde Siyonizm’in önemli konularını görüşerek , kendileri için Büyük İsrail olarak nasıl ve nerede kurulabileceği konularında geniş tartışmaları tamamlayarak, yirminci yüzyıla girerken 1898 yılında ilk Siyon toplantısını bu ülkedeyaparak resmen harekete geçmişlerdir .Basel kenetinin  yanı sıra  bir de  Siyon kentini kurarak büyüyen  İsviçre bankalarının patronu konumundaki zengin toplum kesimleri, Avrupa ortalarındaki Basel ve Siyon örgütlenmelerini Türkiye üzerinden merkezi coğrafya alanlarına taşımaya yönelmişlerdir .Macaristan’da başlayan İsviçre üzerinden küresel bir dünya yapılanmasına yönelen siyonist lobilerin dünyanın ortalarında bir Siyonist devlet oluşturma planı olarak Büyük İsrail arayışına girmişlerdir . Macaristan’dan hareket ederek , İsviçre eyaletlerinde örgütlenerek öne çıkan Siyonizmin  ana hedefi olan Büyük İsrail imparatorluğuna kavuşmak için iki büyük dünya savaşı çıkartılmıştır .

 İsviçre bankalarını kullanarak dünyanın en büyük sermaye yapılanmasına yönelen Siyonizm, geleneksel Musevi örgütlenmesini de kontrolu altına alarak eski Osmanlı toprakları üzerinden merkezi bir imparatorluk oluşturabilmek için çok yoğun bir yapılanmaya öncelik tanımışlardır .İlk Siyonist kongrenin 1898 yılında Basel kentinde toplanmasından sonra  batı Avrupa’da Yahudi karşıtlığı giderek tırmanırken , Orta Doğu ülkelerine böylesine bir süreç içinde Yahudi toplulukları göçler yolu ile gelerek ikinci dünya savaşı sonrasında tarihsel bir proje olan İsrail devletinin kuruluşu resmen ilan edilmiş ve eksik kalan hukuksal yapılanmalar,Birleşmiş Milletler örgütünün kurulması sonrasında bu büyük evrensel örgütün aldığı kararlar aracılığı ile kuruluş ile ilgili diğer detay çalışmalar tamamlanmıştır . Birinci kongresi İsviçre’nin Basel kentinde yapılan toplantılar aracılığı ile tamamlanan Siyonizm birinci dünya savaşı sonrasında ikinci büyük kongresini 1925 yılında  Avustralya’nın  batı bölgesindeki bir şehirde  Amerika Birleşik Devletlerinin destekleriyle  tamamlayabilmiştir.Geçmişe dönük bir on bin yıllık tarihi geçmişle öne çıkan İsrail devleti projesi, ikinci dünya savaşı sonrasında uygulamaya konulmadan önce bütün dünya devletleri arasında çok yoğun tartışmalara sahne olmuştur .İşte Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi olan Atatürk’ün siyonist projeleri yakından izleyerek tarih boyunca Türklerin anayurdu olarak gördükleri Anadolu yarımadasını korumaya öncelik vermişlerdir . Türklerin önderi Atatürk , İsrail devletinin Avustralya gibi bir dış kıtanın içinde kurulmasını dile getirmesinin nedeni, daha önceleri kurulmuş olan iki büyük İsrail devletinin Orta Doğu ve merkezi bölgede çok büyük çatışma ve gerginliklere neden olduğunu bilerek  Avustralya kıtasını üçüncü İsrail devletinin kuruluşu için yeni bir adres olarak dile getirmiştir . Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurarken geçmişten gelen Osmanlı toprakları üzerinde  bir Türk devletine karşı çıkacak bir biçimde Yahudi imparatorluğu kurulmasına olumlu bakmıyordu .Bu nedenle de Churchill gibi Atatürk’te merkezi alanda bir İsrail devletinin kurulmasına karşı çıktı.

Yirminci yüzyılı geride bırakan dünya bugünün dünyasında yeni bir İsrail devletine sahip bulunmakta ve tarihin en eski dönemlerinden gelme bir siyasal birikim bugünün Siyonist devletinin yeniden bir farklı döneme yönelmesiyle birlikte ,yeni dönemin koşullarında üç büyük dini yeni bir çekişme sürecine getirmiştir . Basel’de toplanan ilk Siyonist kongre de , elli yıl sonra bir Yahudi devletinin  öncelikle kurulmasına karar verilmiştir .Bu kararı izleyen ikinci aşamada ise dünyanın tam ortalarında yer alacak bir Büyük İsrail imparatorluğunun da yüz yıl sonra kurulması karar altına alınmıştır .İlk olarak Basel kentinin öncülük ettiği Siyonist kongrelerin ikincisi 1925 yılında Avustralya’da yapılması ,İngiltere’nin olumsuz tavırları nedeniyle sorunun doğu bölgesine taşınması çizgisinde bir etki yaratmıştır . O nedenle Atatürk İsrail devletinin kurulmasının bir üçüncü dünya savaşı yaratmaması için, bu din devletinin dünyanın doğu bölgesinde kurulmasını düşünerek dünya kamuoyunu yeni bir doğu bölgesi barışına hazırlamaya çaba göstermiştir .Bu çerçevede Atatürk’ün bir lider olarak sahip olduğu   konumunun İsrail devleti  projesini dünyanın doğu bölgelerine taşınması açısından  yeterli olması için çalışılmıştır . Büyük İsrail projesinin Osmanlı devletinin Balkan’lar ,Kafkaslar ve Anadolu topraklarını içine aldığı için  Atatürk Türk devletinin kurucu önderi olarak emperyal İsrail’i Avustralya’nın geniş topraklarında kurulması doğrultusunda bir yaklaşımı, barışçı bir çözüm olarak dile getirmiştir . Atatürk tarihi ve coğrafyayı çok iyi bildiği için son derece stratejik kararlar alarak Osmanlı devletinin yerine  kurulmak istenen Büyük Orta Doğu ya da Büyük İsrail gibi Hırıstıyan ya da Musevi bir devletler birliği değil ,bunların yerine Türkiye’nin öncülüğünde ve merkezi konumunda Büyük Türkiye denebilecek  bölgesel bir alan yapılanmasını, Türklerin rehberliğinde  dünyanın merkezi toprakları üzerinde bağımsız bir devletleşmeye doğru örgütlemeye  çaba göstermiştir .

Yirminci yüzyıla doğru siyasal çekişmeler fazlasıyla hızlanmaya başladıkça,Siyonizmin yönlendiricisi olan para babaları İsviçre ya da Macaristan gibi orta Avrupa ülkelerinden çıkarak batılı sömürge imparatorluklarının  dünya kıtaları üzerindeki sahil kentlerinde yerleşmeye başlamışlardır . Bu aşamada Museviler kendi ulus devletlerini kuramadıkları için sömürge imparatorluklarının dünyaya yayılan topraklarını yeni yapılanmalar için kullanmaya başlamışlardır .Özellikle deniz kenarı şehirlerin, orta çağ döneminde olduğu gibi devletleştirilmesi bugün gelinen yeni aşamada imparatorluklardan ulus devletlere geçiş aşamasında Yahudiler ekonomik düzen açısından dünyanın önde gelen büyük sahil kentlerini öne çıkarınca, uluslaşma süreçleri durdurulmuş ve yeni dönemde sahil kentleri üzerinden bir küresel süreç  örgütlenerek kara ülkeleri üzerinden kurulamayan küresel birliktelik arayışı öne çıkarılmış ve İngilizce Pervane adı verilen  örgütlerin sahil kentleri üzerinden uluslararası bir dayanışma seferberliğine yönelmeleri ile de  dünya kıtaları üzerindeki şehir yerleşimleri küresel bir işbirliğine dönüştürülerek ,yerleşik bir Yahudi nüfus yapılanması , denizler üzerinden yeni bir düzene doğru  gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. On milyar  insan nüfusu barındıran dünya emperyal  ülkelerinin önümüzdeki dönemde, Büyük İsrail ya da Büyük Orta doğu gibi ya da Avrupa Birliği gibi  sömürgeci imparatorluklar çatısı altında  toplanamaması deniz yollarının kullanılmasını gündeme getirmiştir .Kıtalar üzerinden yeni dönemde yeni bir ipek yolu projesi öne çıkarılırken ,Atlantik emperyalizmi İngiltere ve Çin arasında çizilen yeni bir yol olarak  “bir yol –bir kuşak” adıyla yeni emperyalizm yoluna yönelerek , büyük devletlerin sınır boyları üzerinden bütünleşme girişimleri uluslararası gelişmeleri geleceğe doğru yönlendirmiştir . Yeryüzüne insanlığın yerleşimleri zamanla kıtaların üzerini doldurmuş ve bu nedenle bir merkezi coğrafya sorunu diplomasinin önüne gelmiştir . Siyonizmin dünya devleti olma öyküsü bugünün siyasal sorunlarını gererken, insanlık hem karalar hem de denizler üzerinden  yeni bir dünya düzeni kurabilmenin çabası içinde olmuştur . Avrupa tarihi içinde yer  alan iki bin yıllık bir zaman dilimi  içinde bir Yahudi devleti Avrupa kıtası üzerinde kurulamamış ama Balkan savaşları sonrasında doğu Avrupa üzerinden bir nüfus kaydırması gerçekleştirilerek Doğu Akdeniz kıyılarında ve Orta Doğu toprakları üzerinde kurulmuştur .

Dünya nüfusu arttıkça ve bu doğrultuda nüfuslar çeşitli kara parçalarını yurt edinerek  dünya topraklarına yerleşmeleriyle , Avrupa kıtasında kurulamayan Yahudi devletinin  hangi ülkede kurulmasının mümkün olabileceği tartışma konusu olmuş ve kıtalar üzerine yayılmakta olan insan topluluklarının  kontrolu amacıyla dünya sermayesini kontrol eden ,Siyonist lobilerin denetim altına alınabilmesini hedefleyen bir yeni açılım yeni dönemde güçlenerek öne çıkınca batılı emperyalist imparatorluklar kendi kontrolları altındaki dünya topraklarının  Siyonizme devredilerek küresel bir dünya devletinin merkezi olabilecek Yahudi devletinin  vatansızlıktan kurtulmasını sağlayacak devlet projeleri ,on dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren teker teker ele alınarak değerlendirilmiştir .Dünya çapında bir siyonist yapılanmanın merkezi olabilecek düzeyde gündeme getirilen Yahudi devleti önerileri ,emperyalist imparatorlukların girişimleriyle şu şekillerde siyaset sahnesine  yansımıştır .

1-DOĞU AFRİKA CUMHURİYETİ- Böylesine yeni bir devlet yapılanması İngiltere’nin öncülüğünde ,KENYA,UGANDA VE TANZANYA devletlerinin birleşmesiyle meydana gelecek bir Doğu Afrika Federasyonu olarak gündeme getirilmiştir .ABD’nin Afrika üzerinde etkisi artınca İngiltere eski konumunu kaybederek Doğu Afrika Cumhuriyetinin kurulmasından vazgeçmiştir . Bunun yerine Victoria gölü ile Klimanjora dağının içinde yer aldığı UGANDA Toprakları bir Yahudi devleti olarak düşünülmüş ve İngiltere’nin önerileri doğrultusunda Afrika’nın Filistin’i olabilecek bir devlet yapılanması öne çıkarılmış ama yeterli destek ve ortak bir fikir birliği elde edilemeyince bu proje geçerli olamamıştır .İngilizler Filistin’de bir Yahudi devleti istemedikleri için Uganda planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek , Yahudileri bir Afrika ülkesinin çatısı altında toparlayabilmenin arayışı içinde olmuşlardır .İngiltere Uganda planı üzerinde de destek sağlayamayınca ,diğer kıtalar üzerindeki sömürgelerinden siyonistlere ülke teklifi yapmıştır .

2-MADAGASKAR PLANI -Dünyanın ikinci büyük sömürge imparatorluğu olan Fransiz hegemonyası altındaki topraklara bakıldığı zaman, çok sayıda sömürgelere sahip olan Avrupa imparatorluklarından ikincisinin Fransa olduğu görülmektedir .Bugünün haritasında dünyanın üçüncü büyük adası olarak kabül edilen MADAGASKAR adasının sahip olduğu merkezi konumu üzerinden bütünüyle bir Yahudi adası olması ve bu doğrultuda Atlas ve Pasifik okyanusları arasında bir köprü görevi görmesi yüzünden bu büyük ada,Fransızlar Orta Doğu bölgesini İngilizlere bırakmamak üzere  Fransız sömürge imparatorluğu aracılığı ile Siyonizmin ana merkezi yapılmak istenmiştir .Çin,Hindistan,İran ve Avustralya gibi büyük devlet alanlarının bulunduğu bu bölgede, Fransızlar İngilizleri denetlemek üzere , MADAGASKAR alternatifini yeni bir öneri olarak  dünya kamuoyuna sunmuşlardır .

3- BİCOBİCAN –Sovyetler Birliği Avrupa ve batı ülkeleri üzerinden kurularak  Asya kıtasının tepesine oturtulurken , dünya Yahudi lobileri harita üzerindeki yerleri gezip görerek , geleceğin dünyasında  kendilerine güvenli bir yer aramışlar ve batı bölgelerinin daha fazla güvenlik sorunlarına sahip olması nedeniyle doğunun önde gelen büyük devletlerinin topraklarından uygun bir yer seçerken ,Kore ile Moğolistan arasında kalan  geniş toprakların bir Yahudi yurduna dönüştürülerek ,yeni dünya düzeni oluşumunda bazı sorunların çözüme kavuşturulması  istenmiş ama böylesine bir yaklaşım batı ülkeleri nezdinde yeterli destek görmemiştir . Ayrıca Sovyetler Birliği’nin kurulduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü eski dönemlerde Bicobican isimli toprak parçasının bir endüstri ve üretim merkezi olarak Sovyetler Birliği devlet yapılanmasına olumlu katkılar sağladığı görülmüştür .Sovyetler Birliğini bir diktatörlük rejimine dönüştüren Stalin ,ABD’nin İsrail projesine karşılık , doğu Asya bölgesi olan BİCOBİCAN ‘da bir Musevi devleti kurulabilmesi için  Sovyetler Birliğinin politikalarını hazırlayarak  geçerli kılmak istediği aşamada yaşamını kaybedince , bu proje de geride kalmıştır . Sovyet rejimini kuran Bolşeviklerin içinde var olan Yahudi kökenli üyelerin Stalin’i desteklemesine rağmen Bicobican bir doğu bölgesi olarak  dünya kamuoyunca desteklenemeyince geride kalmıştır .

4- KI R I M – Bugün Rusya Federasyonu sınırları içinde var olmaya devam eden Kırım yarımadası geçmiş tarihine bakılırsa ,bir Yahudi devleti olduğu ve bu nedenle de Musevi asıllı nüfus gruplarına sahip olduğu görülmektedir .Bu çerçevede Asya ,Avrupa ve Afrika kıtalarının bir araya geldiği Avrasya bölgesinde geçmişten kalan Musevi asıllı toplulukların Rus imparatorluğu çökerken, Rusya ve Osmanlı topraklarını terk ederek Avrupa ve Amerika kıtalarının bazı bölgelerine yerleştikleri  ama daha sonraki dönemlerde tekrar eski yerleşim yerlerine dönerek, kendi kontrolları altında bir devlet yapılanmasına yöneldikleri anlaşılmaktadır .Bu çerçevede Hazar,Kırım ve bazı başka bölgelerde de geçmişin izleri doğrultusunda alt kimliklerin öne çıktığı görülmektedir.Sosyalist bir siyasal yapılanmaya sahip olan Sovyetler Birliğine bağlı bulunan bir çok şehir ve bölgelerde Hazar İmparatorluğu döneminden kalma yapılanmaların devam ettiği göze çarpmaktadır .Odesa, Kiev ve Kırım gibi bölgelerde eski  Hazar uzantısı topluluklar bulunmakta ve bunlar zamanla  bu bölgelerde eskisi gibi hegemonya kurma arayışı içine girerek, Osmanlı devletinin çöküşüne neden olan Kırım savaşı gibi benzer bir yıkıcı savaşın arayışı içine girdikleri anlaşılmaktadır .

5-AVUSTRALYA- Atatürk’ün İsrail’in gerçek anlamda kurulabilmesi için en elverişli alternatif olarak Avustralya’yı seçtiği ,bu makalenin başlığında işaret edilen Avustralya kıtasını gelecekte en elverişli seçenek olarak gündeme getirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır .Avustralyanın eski bir İngiliz sömürgesi olarak Anglo-sakson dünyada yeri vardır , Yüz yıl önce on milyon civarında nüfusu olan bu büyük ama tenha kıta bugünün koşullarında  bir İngiliz sömürgesi olmaktan çıkarak, ABD’nin Çin,Hindistan ve İran gibi büyük devletlere karşı kullandığı karşı büyüklük görüşünün  uygulayıcısı bir Pasifik Nato’su devleti konumuna gelmiştir .ABD İngiltere ile Pasifik Nato’sunu kurarken , Atlantikçilere karşı bir Pasifik ordusunun en büyük ortağı konumuna gelmiştir .ABD Fransa ve Almanya ile yollarını ayırma noktasında İngiltere ve  Avustralya ile Pasifik dayanışması kurarak dünya güvenliği için bir  beş göz adı ile bilinen yeni bir savunma mekanizmasını geliştirmiştir .Ayrıca ABD son moda nükleer denizaltılarını da Avustralya kıtasının altındaki deniz garajlarında saklayarak ,üçüncü bir dünya savaşı sırasında doğunun büyük güçlerine karşılık  kullanmayı planladığı gibi çeşitli düşünceler tartışma konusu haline getirilmektedir .Atatürk iki büyük dünya savaşının cereyan ettiği merkezi coğrafya toprakları üzerindeki bir devletin  kurucu önderi olarak, siyonist çizgideki bir Armegeddon   savaşının Türkiyeyi tehdit etmesini önlemek üzere  Siyonizmin devleti olarak İsrail’inAvustralya’da kurulmasını istemesi son derece doğal bir tavırdır .Ulusal bir kurtuluş savaşı verilerek kurulmuş olan  bir ulus devletin kurucu önderinin ,savaş konusu sorunları başka coğrafyalara taşıması yurtta ve dünyada barış ilkesine son derece uygun düşmektedir .

6- GRAND İSLAND – 1820 yılında Musevi lobilerine herkes yurt ararken,ABD’nin önde gelen gazetecilerinden olan Mordehay Noah isimli bir yahudi  ,bir şehir devleti kurabilmek üzere Niagara nehri üzerinde yer alan çok büyük bir ada olarak GRAND İSLAND isimli adayı önce işgal etmiş ve daha sonra da parasını ödeyerek satın almıştır . Yahudi asıllı bir ABD vatandaşının Osmanlı devletinin çöküşünden sonra ABD’ye gelen Ermeniler  için  bir devlet kurarak, Wilson prensipleri doğrultusunda  Ermenistan adı verilen devleti doğu Anadolu’da değil ama Kuzey Amerika’da kurmaya kalkıştığı görülmüştür. ABD’li bir Yahudi asıllı zenginin Ermeniler için  ARMANİA adını verdiği bir yeni devlet yapılanmasına yönelmesi ,Osmanlı devletinin içinden çıkan gayrimüslüm azınlıkların Osmanlıya olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetine de karşı ortak bir emperyalist mücadele yürüttükleri açıkça belli olmuştur . Ermeni devletini Yahudiler için yaptırmaya çaba gösteren Mordehay Noah, Yahudileri ARMANİA ismini verdiği küçük şehir devletinin  çatısı altında daha güçlü bir biçimde toplanarak mücadelelerini sürdürmesi gerektiğini dile getirmiştir . Bu doğrultuda ABD eyaletleri içinde de Ermeni ,Rum ya da Yahudi kimliğine dayanan eski Osmanlı gayrimüslümlerinin ortak çaba ve örgütlenmeleri zaman zaman ortaya çıkarak devam etmektedir .

7-  ETİYOPYA –  Eski adı Habeşistan olan bu orta Afrika ülkesi ,yahudi ırkının tarih sahnesine çıktığı  ana ülkelerden birisi olduğu için bu ülkenin zenci Yahudileri Falaşalar olarak Etiyopya-nın halkını oluşturmuş ve geçmişten gelen yaşam birikimlerinin çağdaş anlamda bir ulus devlete dönüşebilmesi için uzun mücadeleler verilmiştir . Önceleri İngiliz sömürgesi olan ama daha sonraki aşamada Mussolininin  yönetiminde bir İtalyan sömürgesine dönüştürülen Etiyopya Afrika kökenli Yahudi nüfusun dünya sahnesine çıkmış olduğu en önemli Yahudi  ağırlıklı bir devlettir.İtalyan faşizminin öncüsü olan Mussolini başbakan olunca Etiyopya’yı işgal etmiş ve bu ülkenin zenci nüfusları üzerinden ikinci dünya savaşındaki yahudi sorununu, bu ülke sınırları içinde kalarak çözmeyi düşünmüş ama ikinci dünya savaşı çıkınca, Yahudi sorununa  Etiyopya çözümü tamamlanamamıştır .Etiyopya halen Afrika kıtasındaki en fazla nüfusa sahip olan bir devlettir .Kıtanın tam ortasında bulunan konumu ile gelecekteki çözüm arayışlarında gene etkin bir konuma sahip olabilecektir .

8-JAPON’LARIN  ZEHİRLİ  BALIK- FUGU  PLANI-  1934 yılında ikinci dünya savaşı sırasında Naziler ile Japonlar arasında diğer ülkelerden daha yakın ilişkiler gelişmeye başlayınca Avrupa’da yaşayan Yahudilere Japonya’daki adalardan birinin tahsis edilmesine karar verildi .Japonya’nın sahip olduğu bilim ve teknolojik birikimden yararlanmak isteyen Japonlar  ile Japonların Zehirli Balıkçı Japon milliyetçileri  bu işbirliğinden başarı ile çıkarak ikinci dünya savaşında Japonya’nın zafer sağlayacağını öne sürüyorlardı .Japon milliyetcileri Hitler ile dayanışma ittifakına girdikleri aşamada, 1941 yılında ikinci cihan savaşında teslim olma aşamasına geliyordu . Projenin adının bir Japon balığının adından alınmasının sebebi Fugu isimli balığın çok besleyici ve lezzetli bir gıda olduğudur . Bu balık iyi pişirilirse zafer sağlar ,kötü pişirilirse de yiyenleri zehirleyen bir yapısının olduğu sonradan anlaşılmıştır . İtalyanlar teslim olunca Japonlar da teslim olmuştur .Başarısız bir işbirliği çökme ile birlikte dağılınca o zaman meşhur zehirli balık   projesi de iflas etmiştir

9-TASMANYA PROJESİ, Tasmanya adası da tıpkı diğer Avusturalya bölgeleri ya da adaları gibi geleceğin kıtası olarak açıklanan Avustralya kıtası da etrafını çeviren büyük ve orta boy adalar içinde Yahudilerin zaman içinde yerleşerek bir devlet kurabilmeleri, bir dönem için yirminci yüzyılın başlarında mümkün olabilmiş ama böylesine bir yapılanmayı Yahudiler adaya geldikten sonra tersine çevirdikleri görülmüştür . Avustralya Musevileri kıtanın hemen yanında bulunan Tasmanya adasına geçerek bir bağımsız Musevi adası yaratmaları beklenirken, bu durumun tersi bir gelişme ile  Tasmanya üzerinden Avustralya kıtasının tamamının etkilenmeye çalıştığı görüldüğünde, İngilizlerin  Tasmanya adası üzerindeki Musevi devleti yaratma projelerini devre dışı bırakılmıştır .

10- DİĞER PROJELER –Son beş yüz yıllık dönem içinde dünya ülkelerinin bir kısmında yahudi nüfus için farklı düzenlemeler yapılmıştır . Bazı adalar ya da yarım adalar dünya ticaretinden yararlanarak ekonomik alanda zenginleşmeye başladıkları aşamada, Musevi lobileriyle ilişkiler kurularak daha gelişmiş ekonomi doğrultusunda adımlar atılmış ama her yeni küçük devlet projesi öne çıktığı zaman da, bazı sosyal ve siyasal sorunlar çıkartılarak meselelerin çözümü engellenmeye çalışılmıştır . Akdeniz,deki büyük adalar Kıbrıs,Girit,Rodos,Sicilya ,Sardunya ve Korsikagibi büyük adalar bir kaç milyonluk Yahudi devletlerine dönüştürülmek istenmiş ama Hrıstıyan ve Müslüman devletlerin tepki göstermeleri  ve karşı çıkmaları yüzünden merkezi deniz olan Akdeniz’de Yahudi devletleri  bir türlü kurulamamıştır .Ayrıca Latin Amerika kıtasında bulunan bazı küçük devletler ile ,bazı büyük devletlerin uygun görülen bölgelerinde gene Siyonist lobilerin destekleriyle küçük Musevi devletleri yaratılmak istenmiş ama uluslararası konjonktür  bu tür sonradan olma şehir devleti ya da eyalet devletlerinin siyonist hegemonya yansıması olarak kurulamamıştır .Ayrıca ,Polonya,Çek cumhuriyeti,Ukrayna ve Makedonya gibi doğu Avrupa ülkeleri bir araya gelerek bir Doğu Avrupa Birliği kurabilirler.

İsrail devleti birinci ve ikinci  siyonist kongreler sonucunda  bugün ilk yahudi devletinin kurulduğu kutsal topraklar ya da vaad edilen topraklar olarak, kutsal kitaplarda belirtilen yerler de kurulmaya çalışılmaktadır.Ne var ki ,artık herşeyin bilindiği ve geçmişten gelen tarih,coğrafya uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dallarının bugünlere taşımış olduğu bilgi birikimine artık herkesin ve her dünya devletinin sahip bulunduğunu yaşanan olaylar ve bunlara bağlı olarak öne çıkan gerekli bilgiler uluslararası alanlara dağıldığı gibi bugün gündemdeki gelişmelerin anlatılması ya da açıklanmasında yeteri kadar bilimsel dayanak noktaları meydana getirerek ,çıkmaz gibi görülen sorunların zamanla bir çözüm yoluna doğru yönlendiği ,özellikle son yıllarda  gündeme gelen siyasal gelişmeler üzerinden her türlü tartışmanın ötesinde eskisinden daha barışçıl bir yeni dünya düzeni oluşumlarını gündeme getirmektedirler .  Bu makalede belirtilen konular da  böylesine bir birikimin içinden getirilerek,dünya barışını tehdit eden Siyonizm saldırganlığına karşı oluşturulmakta olan bir insanlık  barışının öncüsü olmak durumundadır .Tarih boyunca yaşanan kötü olayların bugün de saldırgan siyonizm akımları çerçevesinde gündeme zorla getirildiği ve bu yüzden son üç aydaki saldırılar üzerinden üç yüz bin Gazzeli’nin bombalı katliamlar aracılığı ile yok edilmeye çalışıldığı görülmüştür .Ulus devletlerin ortaya çıktığı son üç yüz yılın yarattığı bir sorun olarak gündeme gelen İsrail sorunu bir din devleti olmanın ötesine giderek  ulusallaşamadığı için bugün modern dünyanın önde gelen ulus devletleri içinde yer alamamakta ama bir din devleti olarak şehirler üzerinden yeni bir orta çağ zihniyetinin ortaya çıkmasına yol açmaktadir .Küresel şirketler ile dinci tarikatlar işbirliği yaparak bütün dünyayı yeni bir ortaçağ dönemine doğru sürüklerken, uluslararası alanda şehir devletleri ile yerel yönetim birliklerinin , ulus devletlere ve her türlü ulusal yapılanmalara karşı  çıkarak, siyonizm hegemonyasına karşı çıktıkları açıkça görülmektedir .

Bugünün dünyasında İsrail oluşumu dünyanın önde gelen bir numaralı sorunu olarak her yönden ve de oluşturmaya çalıştıkları yerel yönetim birimleri aracılığı ile de  geri dönülmez bir biçimde dünyayı siyonizm hegemonyasına paralel bir biçimde köklü bir değişime dünya zorlanırken ,yirmibirinci yüzyılın birikimleri insanlığa yön göstererek , küresel ve bölgesel barış ortamlarının örgütlenebilmesi için öncülük yapmaktadırlar .Yüz yılların birikimi ile bir modern dünya yaratabilmek başarısını elde eden bugünün insanlığı her türlü savaş ve hegemonya dayatmalarına karşı çıkarken , evrensel bir barış düzeninin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası  kuruluşların öncülüğünde insanlığın uzun süreli geleceği için gerekli olan bütün adımların atılmasıyla birlikte her türlü yardımın Gazze halkına getirilebilmesi  için ,insanlık her türlü özveriyi gündeme taşıyabilmelidir .İsrail’in son Gazze saldırısı tam anlamıyla bir soykırımın öncüsü olmuştur .Anglo sakson emperyalizmi destekli kurulan çete devleti olarak  İsrail  bugün her kesim için ciddi bir çıkmaz ya da sorun olarak varlığını korumaktadır . Dünya ülkelerinin düzenli bir uluslararası sisteme sahip olmasını önleyen Atlantik hegemonyası ,hem insanlık için hem de şehir devletleri  ya da yerel yönetimler üzerinden bütün dünya devletleri için ciddi bir çıkmaz olarak  öne çıkarak ,onbeşinci yüzyılda  Britanya imparatorluğu üzerinden  İngiliz krallığını kurarken , onsekizinci yüzyılda ise  Amerika Birleşik devletleri üzerinden bir dünya federasyonunun  temelleri atılmıştır . Hrıstıyan Avrupa Birliğine karşı yeni bir Atlantik hegemonyası  oluşturabilmek için , okyanus üzerinden  var olan adalar üzerindeki şehirlerin ayrı devletler haline gelmesi ya da yerel yönetimlerin eskisinden çok farklı bir yeni birlikteliğe sürüklenmeleri sayesinde,  Birleşik Krallık ,Birleşik Devletler aşamasından sonra şimdi de İsrail’in önderliğinde Birleşik  şehir devletleri ya da yerel yönetimler birlikleri yaratılarak , yeni bir küresel bir bölgesellik modeli ortaya çıkarılmaktadır . Birleşik krallık sonrasında birleşik devletler aşaması geride bırakılarak ,  Birleşik şehirler ve yerel yönetimler yapılanması  Atlantik emperyalizmi ve İsrail siyonizminin ortaklığında yeni bir dünya düzeni arayışları sırasında öne çıkarak etkin olmaktadır .                                                        

Bir yanıt yazın