ARAŞTIRMA DOSYASI /// Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN : SAVAŞ İLE BARIŞ ARASINDA

giyim, insan yüzü, kişi, şahıs, duvar içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN : SAVAŞ İLE BARIŞ ARASINDA

Rusya’nın en büyük yazarlarından birisi olan Dostoyevski ,bugünlerde  savaş ve barış süreçleri açısından son derece güncelleşen yeni  bir konuma sahip olarak dünya kamuoyunda gündeme gelmektedir .Bir yanda yirminci yüzyılın bilimsel, kültürel ve sosyal birikimleri  daha ileri bir uygarlık yaratabilmek için kullanılmaya çalışılırken , diğer yandan da insanlığın uzaya açılması aşamasının gündeme gelerek insanlığın dikkatinin hiç bilinmeyen gezegenlere doğru yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir .Tarih boyunca savaşlar ve barış girişimleri arasında sıkışıp kalmış insanlığın, bugün gene eskisi gibi tehlikeli bir  dönemecin içine doğru sürüklenmeye doğru zorlandığı açıkça göze çarpmaktadır . Yaşam boyu savaşlar ve barış girişimleri arasında gidip gelen insanlık günümüzde devreye girmekte olan yepyeni koşulların yansımaları doğrultusunda farklı bir geleceğe doğru gelişmeye başlamıştır. İnsanlar yüzyıllarca bir yandan savaşlardan kurtulmaya  ve çatışmaları önlemeye çalışırken ,diğer yandan da dünya gezegeni üzerinde barışa giden yolu öne çıkararak ,sürekli kalıcı ve geleceğe dönük kurumlaşmış  yeni   bir kalıcı yaşam düzeni peşinde koşmaya başlamıştır .Böylesine büyük bir mücadelenin  tarih öncesi dönemlerden başlayarak bugünlere kadar gelmesi ve geleceğin dünyasında insanlık için daha gelişmiş ve güvenli bir kamu düzeni gerçekleştirmesi beklenmektedir .Yeryüzünün değişik kıtalarında yaşamlarını sürdürmekte olan insan toplumlarının sahip oldukları bilgi birikimi ve jeopolitik konumlarının gerekli kıldığı doğrultuda , birbirlerinden çok farklı  geleceğin uygarlıklarına yönelmeleri artık kaçınılmaz bir biçimde  ortaya çıkmaktadır .Gelinen yeni aşamada artık koşulların belirginleşmesiyle birlikte inkar edilemeyecek ya da karşı durulamayacak durumlar var olan koşulların dayatması olarak  insanların yol haritalarını belirleyici olmaktadır .

Savaş çatışma ve kavga demektir , barış ise bu durumun tamamen aksi yönde tarafların bir araya gelerek antlaşmaları anlamına gelmektedir . Toplumlar ya da grupların sahip oldukları yaşam süreci içinde karşı karşıya gelmeleriyle çekişme ya da çatışmalar ön plana gelebilir ya da bunların önlenmesi doğrultusunda gösterilen çabaların sonucu olarak karşılıklı tarafların uzlaşma ya da antlaşma yapmaya doğru hareket etmeleri söz konusu olabilir. Yeni bir düzeninin ortaya çıkmasıyla birlikte eskisinden farklı bir yaşam düzeni ,görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanan ilke ve kurallar üzerinden bir barış düzeni düzen zaman içinde oluşturularak ,barış girişimlerinin getirdiği yeni koşullar üzerinden gündeme getirilebilmektedir .Birbiriyle karşıt çizgide var olan savaş ve barış oluşumlarının birisinin öne geçmesi ya da birbirlerini yok edecek bir düzeyde öne geçmeleriyle birlikte ,bu iki kardeş ve düşman kavramlardan birisi öne geçerek kendi yaşam düzenini ortaya çıkarabilmektedir . İnsanlık tarihine geri dönüp bakıldığı zaman, birçok bilim ve siyaset adamlarıyla birlikte filozofların da savaşlara karşı çıkan ve bu doğrultuda görüşleriyle yeryüzü kıtalarında her yönü ile geçerli olabilecek çizgide, kalıcı barışçıl düzenler oluşturulabilmektedir. Orta çağ sonrasında beş yüz yıllık zaman dilimi içinde insanoğlu geleceğin barış düzenini yakalamaya çalışırken ,aslında Orta çağın dağınık düzensizliği içinde kaybolup giden barış ortamını, yani aslında gerekli olan bir kayıp barış düzenini oluşturmaya çaba göstermiştir .Özellikle dünya barışının en büyük karşıtı olan Rusya Federasyonunun eskisi gibi emperyalist çizgide harekete geçmesiyle birlikte ,dünya yeniden kalıcı barış oluşturma girişimlerine sahne olmuştur .Yeni dünya düzeninde büyük devletler bulundukları bölgelerin ana merkezi gücü olmaya çalışırken , komşularını tehdit ederek bölgesel yeniden yayılma arayışları içine doğru girebilmektedirler . Ruslar sınır komşularını her zaman işgal ettikleri gibi aynı zamanda bölgede var olan diğer küçük devletleri de sınırları içine katmak üzere harekete geçtiklerinde emperyalist bir yığılma  gibi ,bölge barışını tehdit eden saldırılara kalkışabilmektedirler .Her türlü işgal ya da yayılma aynı zamanda komşu ülkeler için bir saldırı anlamına geldiği için ,bütün dünya devletleri tarih biliminin bu tür kurallarına dikkat ederek  uluslararası politikalarını uygulamaya koymak durumundadırlar .

Her barış hareketi savaşları ortadan kaldırdığı gibi her savaş girişimi de barış düzenlerini  geride bırakmaktadır. Bu iki kavram arasındaki karşıtlık , çekişme  ve birbirini yok etme yarışı bir anlamda  insanlık tarihinin inişli ve çıkışlı geçmişini açıkça gözler önüne sermektedir . Birbiri ardı sıra gündeme gelen savaşlar ya da barış girişimleri belirli bir düzene oturtulamadığı zaman savaşma aşamasına gelmiş olan ve çarpışmak üzere karşı karşıya çıkmış  olan tarafların ,son bir çabaya girişerek istemedikleri sonuç için uzlaşma ortamlarını ortadan kaldırabildiklerini tarihin bir çok dönemecinde görmek mümkündür .Yeryüzü topluluklarına bakıldığı zaman çok zayıf ya da çok güçlü toplulukların birbirlerinden ayrı bir düzen içinde yaşadıkları  açıklık kazanmaktadır . Savaşların ortaya çıkışı kesinlik kazandığı zaman insan toplumlarının birbirleriyle çatışma ortamına sürüklendikleri durumlar ,birbiri ardı sıra gündeme gelerek siyasal gündemi belirleyebilmektedir .Bu gibi özelliklerin birbirini tetiklediği çatışmalarda büyük ve güçlü devletler ya da toplumlar şanslı bir konuma gelerek , savaşları bitirecek derecede etkili bir barış  antlaşmasından kendi çıkarlarını güvence altına alacak bir çizgide sonuçlar elde etmeye çalışmaktadırlar . Uzun süren savaşların karşılıklı tarafları fazlasıyla yorgun düşürmesi gibi durumların ortaya çıktığı aşamalarda ise ,yorulan tarafların ateş kesilmesi için tutum takındıkları  tavırlar öne çıkabilmektedir . Nüfusu kalabalık toplumlar ile, devletleri maddi   açıdan çok güçlü konumda olan ülkelerin rekabet yarışı içinde kolaylıkla öne çıkarak ,savaşların kazanılması yolunda emin adımlarla  yollarına devam ettikleri görülebilmektedir . Büyük imparatorlukların kurulma sürecinde ya da devletlerarası çekişmelerde en güçlü ve kalabalık ülkelerin adaylıklarını öne sürerek güçlü bir tavır ortaya koymalarıyla birlikte ,var olan savaşlar  hiç savaşmadan kazanılmaktadır . Her devletin kendi ülkesi içinde ve kendi sınırlarına yakın olan topraklarda genel güvenliği açısından önlemler almaya başladığı aşamada ,devletler ülke savunma çizgisinden öte bir komşu alan üzerinde direniş göstererek ,devletin ülkesi ve milletiyle birlikte topyekun bir savunmaya yönelmesi gibi bir karşı çıkış ortaya koyabilmektedir .Her türlü saldırı ve tehlikeye karşı koruyucu ve önleyici önlem alması gereken devletler ,ancak bu biçimdeki hareketler ile kendisini güvence altına alabilmektedir .

Milattan önceki dönemlerden başlayarak bugüne kadar süren siyasal tarih içerisinde  tüm devletler gibi Türk devletleri de hedef olmuş ve uzun süren mücadeleler verilerek bağımsızlık statülerini elde etmişlerdir .Asya-Avrupa ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında yer almış  olan Türkiye Cumhuriyeti ,merkezi alanlarda devlet olma hakkını elde edene kadar savaşlar devam etmiş  ve bu sürecin her dönemde ortaya çıkardığı  devlet modelleri aracılığı ile dünyanın orta bölgelerindeki Türk devletleri belirli bir süreklilik içinde mücadeleler vererek  merkezi bir otorite olma hakkını  sonunda kazanmıştır. Orta Asya’dan yola çıkan Türk kavimleri at üstünde yürüyüşlerine devam ederek, Asya kıtasının her bölgesinde bir Türk devleti kurabilmiş ve belirli dönemlerde hem Avrupa’da hem de Afrika kıtasında devletler oluşturarak dünya tarihinin biçimlenmesinde öncü güçler olarak, her zaman için bir siyasal güç merkezi olma şansını elde etmişlerdir . Hun imparatorluğu döneminde Atlantik okyanusundan Büyük Okyanus’a kadar üç kıtayı bütünleştiren bir büyük hegemonya alanında dünyanın en büyük siyasal gücü konumuna erişen Türk devletleri ,bugün de devam etmekte ve her üç kıta üzerinde değişen dünya koşulları doğrultusunda yeni devlet yapılanmaları sayesinde Türkler varlıklarını siyasal bir bağımsızlık düzeni içinde geleceğe dönük olarak sürdürmektedirler. Dünyanın geçmişinde her dönemin devlet yapılanmaları içinde Türk boylarının ya da kavimlerinin öncü rolleri devam etmiştir .Her türlü saldırı ve tehditlerin karşısına çıkan Türkler devletleşme sürecinde etkin olurken ,dünya haritası üzerinde her dönemin koşullarına uygun olarak kurulmuş olan Türk devletlerinin yeni ortaya çıkan siyasal güç merkezlerinin hedefi haline getirildikleri  ve bu nedenle de Türk egemenliğini ortadan kaldırma doğrultusunda saldırı savaşları aracılığı ile sonuç elde etmeye çalışmışlardır .Tarihin her döneminde ortaya çıkan siyasal yönelişler çizgisinde  tarih açısından belirleyici oluşumlar, belirli bir sıra ve devamlılık  tamamlanması  ile yaşanan olayların birbiri ardı sıra tarih içindeki yerinin kesinlik kazanmasına yardımcı olmuştur . Her dönemin tarihsel aktörü olan Türkler genel hareketlilikleri aracılığı ile dünya tarihinin önde gelen belirleyicisi olmuşlardır

Tarihsel sürecin devam ettiği bugünkü dönemde gene merkezi Türk egemenliği teorisinin günümüzdeki geçerliliğini, var olan  Türk devletleri geçmişten gelen geleneksel çizgide devam ettirmektedir .Bu yüzden de başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün Türk devletleri her türlü emperyalist saldırıların hedefi konumuna gelmektedirler .Dünyanın merkezi alanı olan Orta Doğu bölgesinde son aylarda başlatılmış olan Siyonist hegemonya arayışı ,Atlantik emperyalizminin  çabaları ile  bölgesel bir din savaşını gündeme getirecek düzeyde ,bir üçüncü dünya savaşına hazırlık gibi görünmektedir .Üç bin yıl önce bugünkü Filistin toprakları üzerinde kurulmuş olan  bir din devletinin günümüz koşullarında yeniden dünyanın merkezini bir dinsel yapılanmaya dönüştürecek biçimde gündeme gelen saldırı ve işgal hareketleri ,bugünkü dünyayı fazlasıyla uğraştırmaktadır .Üç aylık bir savaş süreci sonrasında yüz bin kişilik  insanın kaybedilmesine giden yolu açmıştır .Böylesine bir saldırı aracılığı ile Siyonist bir dünya devleti  kurma gibi yeni siyasal düzen oluşturma çabaları da , açıkça merkezi coğrafya bölgesinde geçmişten gelen barış düzenini yıkarak, belirli merkezlerin hedef olarak çıkartılması için çok yoğun çaba gösterdiği küresel bir kaos düzeni yapılanmasını ,dünya siyasal gündeminin bir numaralı senaryosu olarak, yeni dünya düzeninin Siyonist çizgide kurulabilmesi açısından siyasal gündemin önünü açmaya doğru bir siyasal yönelişin gündeme gelmesini sağlamıştır . Atlantik bölgesinden gelerek  ve on bin kilometre öteden Türkiye’nin merkezinde yer aldığı orta dünya bölgesine girerek yapılan askeri kuşatma hareketi ,her yönü ile üç kıtanın ortasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve komşularını  açıkça üçüncü dünya savaşı çıkartılması ile tehdit etmektedir .Bu tür bir toplu saldırının merkezi alana yönelik  ortaya çıkartılmasıyla da ,Türk devletinin Akdeniz kıyılarında başlatılmış olan yoğun askeri saldırı ,Türkiye ve komşularını yok ederek, harita üzerinden  bu arazide var olan devletleri ve onların bugünkü nüfusu konumundaki halk kitlelerini denize doğru süpürme hedefine sahip oldukları göze çarpmaktadır .Son zamanlarda Orta Doğu’da başlatılmış olan Siyonist saldırı savaşının asıl hedefinin , Osmanlı hinterlandının merkezi ülkesi Türkiye Cumhuriyeti olduğu ve bu doğrultuda Atlantikçilerin harekete geçerek bir büyük bölge hegemonyası aradıkları  açıktır .

Üç bin yıllık tarihsel derinliklerden gelen  Orta Doğu coğrafyası günümüzde Siyonizm hedefine  doğru kilitlenirken ,aynı zamanda böylesine büyük bir hegemonya girişiminin bir devlet gücü ile örgütlenmesi çizgisinde var olan eski devletlerin ve sınırların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılmış olan savaş senaryoları ,emperyalist devletler aracılığı ile birbiri ardı sıra devreye sokulmuştur .Bütün merkezi coğrafya devletlerinin kurulması planlanan  Orta Doğu birleşik devletleri başlığı altında geniş bölgeli bir federasyon yapılanmasına doğru genel bir gidiş örgütlenmeye çalışılmaktadır .Birinci Balkan savaşı aracılığı ile Osmanlı imparatorluğu dağılırken ve yirmi civarında devlet  ortaya çıkmıştır. Aradan geçen yüz yıllık zaman dilimi sonrasında ise, ikinci bir Balkan savaşı çıkartarak aynı bölücü ve dağıtıcı müdahaleler ile Balkanizasyon süreci bu kez Anadolu yarımadası üzerinden uygulamaya geçirilmeye çalışılmıştır.  Bugünkü Türkiye toprakları yedi coğrafi bölgeye ayrılarak merkezi federasyon kurulurken   Türklerin bir var oluş savaşı vererek kurmuş oldukları tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ulus devletini ortadan kaldırmaya yönelen bir Sevr haritasını ,merkezi coğrafya barış programı olarak Türk topluluklarına ve komşu devletlerin halklarına kabül ettirmeye çalışmaktadırlar . Böylesine büyük bir emperyal hedef doğrultusunda harekete geçildiği zaman bölgeye yönelik yeni bir düzen arayışı içindeki emperyalistlerin ,öncelikle  ikinci Balkanizasyon projesini coğrafi bölgeler üzerinden harita üzerinde konumlandırmaya çalıştıkları görülmektedir .Balkan yarımadasını paramparça eden Balkanizasyon projesinin Orta Doğu birleşik devletleri adı altında uygulanmaya çalışılması ,Kuzey Irak ve Suriye bölgelerindeki sınır boyu gelişen terör girişimlerinin arkasında yer alan  bir makro çökertme operasyonu   ve Anadolu Balkanizasyon senaryosu olarak Sevr planını öne çıkartarak , ulaşılmak istenen ana hedefin ne olduğunu açıkça göstermektedir .Yüz yıllardır dünyaya egemen olmak üzere  terör ve kaos planlarını uygulama alanına aktaran emperyalizmin ,bu kez yüz yıl önce başaramadığı bölücülük planını ,yeni dönemde Anadolu’yu Balkanlaştırma  planı çerçevesinde uygulama  alanına  getirmeye  çalıştığı  görülmektedir .

Bombaların ana hedefinde Türkiye’nin bulunduğu bir savaş süreci içinde harekete geçerken ,Türk devleti uluslararası hukuka uygun olarak savaş saldırılarının önüne geçebilecek önlemleri bir an önce ele almalıdır. Aynı zamanda komşu devletler ile bir araya gelerek küresel ya da bölgesel kaos yaratabilecek ,terör ya da benzeri toplumsal karışıklık  ortaya çıkarabilecek , yeni toplumsal çekişme ya da çatışmalara izin vermeyecek bir kararlı tutum, küresel kaos ve dünya savaşları girişimlerine karşı çıkılacak bölgesel ya da küresel düzeyde etkin olabilecek girişimler aracılığı ile de , sonuç alınmaya çalışılması ,zorunlu önlemler olarak devreye girmektedir .Yirminci yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki büyük dünya savaşı tarihin penceresinden yirmi birinci yüzyılın yönelimlerine kaynaklık yaparken insanlığın geleceği açısından bir üçüncü dünya savaşı ile karşı karşıya gelinmektedir . Böylesine bir süreçte  eğer üçüncü büyük savaşın önlenmesi gerçekleştirilemez ise, o zaman bütün dünya ve insanlık olgularının tehlikelere sürükleneceği bir  kıyamet senaryosuna ,ya da Armegeddon  isimli kutsal kitaplar macerasına ,savaş girişimleri üzerinden sürüklenmek kaçınılmaz bir biçimde öne çıkacaktır .Bugünün koşullarında  Anglo-sakson  kökenli ülkelerin  oluşturulması için desteklenen hukuk dışı bir siyasal yapılanma olarak var olan Siyonist devlet ,bugün kendisini kurmuş olan Anglo-sakson yapılanmanın  yönetim alanı dışına sürüklenerek ,İngilizlerin çok yönlü siyasete yönelmeleri sonrasında sürekli olarak İngilizlerin  iki yüzlü  siyasetleriyle çatışmıştır .Dünyanın en acımasız emperyalist devleti olan İngiltere ,yeni dönemde  Siyonizme karşı sürekli olarak iki yüzlü bir diploması sürdürmeye çaba göstermiş ama Siyonist lobilerin Amerikan devletini kuşatması sonrasında eskisi gibi  siyasal lobicilik çalışmalarından sonuç alınamaması  gibi bir olumsuz durumun içine sürüklenilince , o zaman İsrail ve İngiltere çekişmeleri  hızla tırmanarak bütün dünyayı yeni bir büyük savaş sürecine doğru yönlendirmiştir .Yirminci yüzyıldan bu yana kurulmuş olan  Anglo-sakson düzenini kabül etmeyen Siyonizm rüzgarları ,bütün dünya ülkeleriyle ile birlikte  Türk devletinin de içine sürüklendiği Armageddon sürecini üçüncü dünya savaşına doğru yönlendirerek sürüklemiştir .

Türkiye bugün çok ciddi bir biçimde üçüncü dünya savaşına doğru sürüklenen ülkelerin  başında gelmektedir .Türkiye Cumhuriyeti günümüz koşullarında dünya ülkeleriyle iyi ilişkilerini yürütebildiği zaman ,dünya barışına yardımcı olarak katkı sağlamaktadır . Normal koşullarda bütün dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler içine girmek yeryüzünün barış içinde bir düzenin içine girmesini sağlar Ülkeler arasındaki  ekonomi, ticaret ve kültür ağırlıklı olarak geliştirilen sosyal ilişkiler doğrultusunda devletler arası  yakınlaşma ,ortak çalışma programları ile birlikte  her türlü küresel sorunların çözüme kavuşturulması   çizgisinde dünya haritalarında yer alan bütün devletlerin karşılıklı ilişkilere girmesi ,dünya barışının tesisi ve sürdürülmesi açılarından  yararlı sonuçlar yaratmaktadır . Her devlet bu tür ilişkileri  ve gerekli olan çalışmaları artırarak güçlendirmek üzere gerekli olan önlemleri karara bağlarken ve dünya barışına destek sağlarken , bu tür ilişkilerden uzak kalan ve dış dünyaya karşı daha mesafeli duran ülkelerin ise yakın ilişkileri yeterince geliştiremedikleri görülmekte ve bu gibi devletlerin negatif çizgide sürdürülen dış politikaları zaman zaman komşu ülkeler arasında  sorun çıkartarak silahlı çatışma ve çekişme girişimlerini gündeme getirirken , aynı zamanda bu gibi ihtilaflı durumlar  ülkeleri karşı karşıya getirirken, çatışmalar üzerinden savaşlara giden yolları da tahrik ederek, tarihte çok örneği görülen büyük savaşları gündeme getiren savaş yollarının öne çıkarılarak savaşlardan çekinen ya da kaçınmaya çalışan ülkelerin dış baskılarla savaş süreçlerine doğru yönlendirildiğini görmek mümkündür . Dünya devletleri haritalarına bakıldığı zaman devletlerin hiçbir biçimde eşit ya da birbirine benzerlik durumlarının olmadığı açıkça göze çarpmaktadır,  Barış koşullarında ülkeler , uluslararası ilişkileri  toplum ve devletlerin yararına  düzenlemeye çalışırken barış içindeki dayanışma ,yanlış çizgilerde hatalar yapan devletlerin de dikkatlerinin çekilerek  ,iyi ilişkiler içerisinde kalıcı barış ortamına onların da barış ortamına kazanılmaları gibi dikkat edilmesi gereken meseleleri de ,barış ortamı içinde  çözüme yönlendirmek  üzere, devletler ve milletler  çeşitli yaklaşımların alternatif dış politikalar olarak  siyasal gündeme taşınması gibi sorumlulukları da ,            devletler ve toplumlar dikkate alarak  uluslararası ilişkileri bir bütünlük içinde yönlendirmelidirler.

Bugünün dünyasında Türkiye Cumhuriyeti hem bir barış ortamının hem de bir savaş sürecinin tam ortasında yer alan bir yeni jeopolitik konum ile karşı karşıya gelmiştir . Türkiye’nin üzerinde kurulu bulunduğu eski Osmanlı toprakları üç kıtanın ortasında yer alan bir merkezi konumu  ile öne çıkarken ,insanlığın kıtaların üzerinde dünya coğrafyasına yayılmasıyla başlayan göçler ,yerleşim hareketleri ve savaşlar dünya tarihinin belirlenmesinde önde gelen olaylar olmuştur .Bu tür olayları fazlasıyla yaşayan İngiltere ,Türkiye topraklarını felaketler coğrafyası olarak ilan ederken , Avrupa kıtasının ikinci büyük emperyalist  gücü olan Fransa’da benzeri biçimde Türkiye’nin topraklarına karanlıklar coğrafyası  adını vermişlerdir .Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dile getirilen bu durum, tarihin ilk dönemlerinden bu yana gündemde yer alan bir bilimsel  tespit ile açıklanabilecektir .Küreselleşme döneminin sona ermesi ile başlayan yeni dönemde ortaya çıkan neo-emperyalizm , harita üzerinde var olan  büyük devletlerin uluslararası alandaki ağırlıklarını tanıyarak hareket ettiği aşamada ,artık eskisi gibi iki ya da tek kutuplu bir dünya değil ama çok kutuplu dünyanın  ortaya çıkmasıyla birlikte büyük devletlere tanınan kutup olma hakkının devreye girerek desteklenmesiyle ve  bu durumun  ortaya çıkmasıyla birlikte  çok kutuplu dünyanın oluşumu sürecinde ,bütün dünya devletleriyle  Türkiye’de devlet olarak böylesine bir rekabet düzeni içindeki yeni yerini almak  ve gereğini yapmak durumundadır .Uluslararasındaki son durum çok kutupluluk çizgisinde gelişmeler  gösterirken  ve yer küre üzerinde yeni politikaların hazırlanması gerekirken ,bu alanlarda yeterli hazırlıkların yapılmadığı dile getirilmiştir .Dünya ülkeleri  bu durumlarda üzerlerine düşen sorumluluklar çerçevesinde hareket ederek ve  yeni dünya düzeninin kesin bir kamu düzenine dönüşebilmesi için gerekli olan alt yapının gündeme getirilerek bir an önce tamamlanması gibi bir cevabının da bulunmasının gerekli olduğunun ve  anlaşılmasının da  araştırmalar açısından ağırlıklı bir görüntü vermesi ile birlikte dünya devletleri arasındaki zor durumların dikkate alınarak  hareket edilmesi gerektiği, devletler ya da gezegenler arasındaki gidiş geliş ya da insani görüşmelerin daha önceden bilimsel tespitler aracılığı elde edilerek yapılacak  çalışmaların düzenlenmesi gerekmektedir .

Giderek ısınan bir siyasal konjonktür içinde Orta Doğu’da öne çıkmış olan silahlı çatışmalar ve savaş girişimleri deneyleri ele alındığı zaman ,üç aydır devam etmekte olan savaş sırasında içinde bulunduğumuz bölgenin gerçekleri çizgisinde  hareket edilmesi gerekmektedir . İnsanlık bir dönemden yeni döneme doğru geçiş yaşarken, insanlar yeryüzünde her açıdan ele alınan konumlarıyla katkı sağlamaktadırlar. Egemen güçler yeni bir dünya hegemonyası elde edebilmek için savaşları zaruri görerek bunlar üzerinden eski düzenlerin yıkıldıklarını ve bu gibi oluşumlar açısından savaşların eski düzenleri yıkarak yarar sağladıkları resmi görüşler içinde anlatılmaktadır. Dünya kıtaları üzerinde yerel,ya da kısmi alanlarda oldukları gibi  insanlar her türlü saldırı ya da savunma girişimlerine de  hazır olmak zorunda bırakılmaktadırlar . Terör örgütleri kamu düzenlerini bozarken var olan ülkelerin iç düzenleri ortadan kaldırılma gibi bir aşamaya doğru yönlendirilebilmektedirler. İç ve dış düzenler arasında  uyum sarsılırsa ,o zaman savaşlara giden yollar yeniden açılabileceği için böylesine düzen bozucu gelişmelere karşı dikkatli önlemler alınarak bozulmuş olan eski düzenlerin yerine yeni düzenlerin getirilmesi, kamu yararı açısından önem taşımaktadır .Büyük ,küçük ve orta boy devletler arasındaki gelişmeler ya da ilişkiler dikkatli bir biçimde izlenerek bunları yeniden daha düzenli bir aşamaya getirilmeleri ,istikrarlı ülkelerde olumlu sonuç verebilir ya da yeni bir düzenin kurulabilmesi açılarından yarar sağlayabilirler . Bugünkü dünyada, bütün bombaların gönderildiği hedefler arasında silah atışlı merkezler kullanıldığı için, bombaların ana hedeflerinde Türkiye devleti ve milleti ülkesiyle birlikte kesinlikle vardır. Büyük devletler   küçük ve orta boy devletler üzerinde bölücü senaryolar denemeye kalktığı aşamada yeni savaşlar gündeme geldiği için , bir devletin ya da uluslararası örgütlerin çatıları altında örgütlü bir durum yaratılarak  bunlara karşı direnilebilir ya da bu tür bir saldırıya karşı da  bir başka silahlı savunma yapılanmasına geçilebilir .Türkiye bugünün koşulları altında savaş ve barış ortamları arasında gidip gelen bir  merkezi ülkedir .Savaş ihtimalinin ortadan kalkabilmesi için güçlü bir barış senaryosunun kalıcı bir biçimde , Türk  ve dünya kamuoyuna  empoze edilmesi gerekmektedir .