ATATÜRK & MİLLİYETÇİLİK & CUMHURİYET REJİMİ & KEMALİZM

ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DOSYASI : "BEN TÜRK'ÜM!" DİYENLER İÇİN !!!! /// 59 MADDEDE TÜRKLER


1. Tarihte Kurulan İlk Türk
Devleti:


Asya Hun Devleti
2. Türk Adı İle Kurulan İlk
Milli Türk Devleti:


I. Göktürk Devleti
3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk
Türk Devleti:


Uygurlar
4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler:


II. Göktürk (Kutluklar)
5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk
Devleti:


Avrupa Hun Devleti
6. İstanbul’u İlk Kuşatan
Türkler:


Avarlar
7. Alfabeyi İlk Kullanan
Türkler:


Türgişler
8. Parayı ilk kullanan Türkler:


Sibirler
9. İlk Türk Parasını Basan
Türkler:


Türgişler
10. Bizans’la Siyasal İlişki
Kuran İlk Türkler:


Göktürkler
11. Türk Tarihinin İlk Yazılı
Antlaşması:


Asya Hun-Çin Ant.
12. İlk Türk Alfabesi:


Göktürk-Orhon Alfabesi
13. Töreyi yazı hale getiren ilk
Türkler:


Uygurlar
14. Türk Tarihi ile ilk yazılı
belgeler:


Orhun Kitabeleri
15. Tarihte ilk onlu sisteme
dayalı ordu:


Asya Hunları-Metehan
16. İlk Türk Hükümdarı:


Teoman, Asya Hun Devleti
17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARInda Geçer.
18. Türklerin ilk başkenti:


Ötüken
19. İlk hayvan sanat üslubu:


İSKİTLER
20. İlk ceket, pantolon, kemer
ve kemer tokası:


İskitler
21. Yabancı dinleri benimseyen
ilk Türkler:


Uygurlar
22. Anadolu’ya ilk gelen
Türkler:


Hunlar
23. İlk atlı göçebe Türk
uygarlığı:


İskitler
24. Kağıt ve matbaayı ilk
kullanan Türkler:


Uygurlar
25. Tarihte atı ilk
evcilleştirilen millet:


Türkler
26. İlk yazılı Türk Milli Tarih
kaynağı:


Orhun Kitabeleri
27. İlk yoğurt, pastırma ve
konserve et:


Türkler
28. En uzun Türk destanı:


Manas-Kırgızlar
29. Musevi olan tek Türkler:


Hazarlar
30. İslamiyet’i kabul eden ilk
Türk boyu:


Karluklar
31. İlk Müslüman Türk devleti:


Karahanlılar
32. İlk Müslüman Türk
İmparatorluğu:


Gazneliler
33. Mısır’da kurulan ilk Türk
İslam Devleti:


Tolunoğulları
34. Hicaz bölgesine hakim olan
ilk Türk devleti:


İhşitler
35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk
götüren Türkler:


Gazneliler
36. Türkçeyi resmi dil ilan eden
ilk Türk Devleti:


Karahanlılar
37. Türkçeyi resmi dil ilan eden
ilk Türk Beyliği:


Karamanoğulları
38. Türklerin Anadolu’daki ilk
başkenti:


İznik
39. İlk Türk denizcisi ve
Amirali:


Çaka Bey
40. Selçukluların Bizans’la
yaptığı ilk savaş:


Pasinler
41. Türk aleminin ilk sözlüğü:


Divan-ı Lügat-i Türk
42. İlk Türkçe Siyasetname
Eseri:


Kutadgu-Bilig
43. İstanbul’u İlk Kuşatan
Müslüman Türk Devleti:


Çaka
44. İlk Türk-İslam Medresesi:


Gazneniler, Beyhakiye
Medresesi
45. Anadolu’da İlk Cami:


Diyarbakır Ulu Cami
46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi
Ayaklanma:


Babai İsyanı
47. Anadolu’da ilk destan:


Danişmentname
48. 2500 yıl önce bile, çöl
ortasında “TURFAN’da SEBZE VE
MEYVE”
yetiştirebilen ilk millet Türklerdir.
49. İslamı bedevi kabile dini
olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.


“Türkler İslamla
şereflendirildi”
, koca bir YALANDIR!
50. İslamın Avrupa’ya
yayılmasını önleyen de Türklerdir: Hazarlar.


Hani “Türkler dünyaya nizam vermiştir” deniyor ya, bu söz
boşa söylenmemiştir.
51. Laik devlet düzenini ilk
uygulayan Türklerdir, Selçuklular.
52. İklim şartlarını değiştiren Jada-Yada taşını ilk ve tek kullanan
millet Türklerdir.


Bir taş anıt ya da gömüt
bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleridir.
53. Alpler, Avrupa’nın en büyük
dağları olmasına rağmen Avrupa’daki hiç bir dilde Alp’in anlamı yoktur.


37 Türk lehçesinde ise, Alp ‘Yüce’ demektir.
54. Avrupalıların Ataları Türk’tür.


Batılı uzmanlar, binlerce yıl
önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini incelemiştir.
55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir.


Bu tarih, Anadolu’nun fethi
değil ”geri alınışı”dır.


1453 tarihi, İstanbul’un
Türklerin eline geçiş tarihi değil, “İSTANBUL’UN
TÜRKLER TARAFINDAN GERİ ALINIŞ TARİHİ”
dir.
56. OZ
Damgası
, ruhların dönerek Tanrıya
ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU
kaynaklı Türk damgasıdır.
 

57. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk
dünya haritasıdır.
58. Türkler, 15 bin yıldır Anadolu’da.


1071 tarihi, Türklerin
Anadolu’ya ilk değil son geliş tarihidir.
 

59. Romalılardan önce İtalya
yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin
konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenli
bir dildir.