EKONOMİ DOSYASI : 1929 Büyük Bunalımı ve 2008 Küresel Krizinde Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması

1929 Büyük Bunalımı ve 2008 Küresel Krizinde Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2015#y2015> Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 239 – 262, 01.01.2015
<dergipark.org.tr/tr/pub/@Salih%20Bar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k> Salih BARIŞIK <dergipark.org.tr/tr/pub/@BarisA> Abdullah BARIŞ
Öz
1929 Büyük Bunalımı’nın dünyanın gördüğü en büyük ekonomik kriz olduğu konusunda birçok iktisatçı hemfikirdir. Ekonomik krizle mücadelede tecrübe eksikliğiyle uygulanan ekonomi politikaları, Büyük Bunalımın derinleşmesi ve süresinin uzamasına neden olmuştur. 2008 yılında finansal piyasalarda başlayan küresel kriz pek çok açıdan 1929 Büyük Bunalımı’na benzetilmektedir. Ancak dünya genelinde krize karşı alınan tedbirlerin etkinliği ve krizin derinleşip süresi uzamadan kontrol altına alınması önceki krizlerden ders alındığını göstermektedir. Bu çalışmada 1929 Büyük Bunalımı ile 2008 küresel krizlerinin nedenleri, etkileri ve krizden çıkış için uygulanan politikaların karşılaştırılması yapılmıştır. Bu bağlamda bu iki krizin birbiriyle karşılaştırılması gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek olası krizlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve krizden çıkışın hızlanmasına bilgi desteği sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22K%C3%BCresel+Kriz%22> Küresel Kriz, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%221929+B%C3%BCy%C3%BCk+Bunal%C4%B1mu% 22> 1929 Büyük Bunalımu, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Krize+Kar%C5%9F%C4%B1+Uygulanan+Pol itikalar%22> Krize Karşı Uygulanan Politikalar
Kaynakça
* Alakbarov, N. (2008), “Krizler Kapitalist Sistemin Sigortasıdır”, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı.525.
* Alantar, D. (2008), “Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Maliye Finans Yazıları, Cilt.22, Sayı.81,ss.75-86.
* Albertını, J. M. (1995), Ekonomik Sistemler (Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm), Çev: Cafer Uyan, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
* Aydoğmuş, O. (2009), “2008-09 (?) Küresel Kriz’inden Geçeken Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler”, Tisk Akademi Dergisi, Cilt.4, Özel Sayı-II, ss.26-49.
* Bakırtaş, İ.; Tekinşen, A. (2004), “Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.12, ss.83-100.
* Çolak, Ö. F. (2009) “2008 Krizinin 1929 Krizi İle Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz”, Tisk Akademi Dergisi, Cilt.4, Özel Sayı.II, ss.50-69.
* Durmuş, M. (2010), Kapitalizmin Krizi 2008 Krizinin Eleştirel Bir Çözümlemesi, Tan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.
* EC (2010), Taxation Trends in European Union, Data for The EU Member States, Iceland and Norway, European Union, Belgium, ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_in fo/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_full_text_en.pdf.
* Eğilmez, M. (2010), Küresel Finans Krizi Piyasa Sisteminin Eleştirisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
* Erdönmez, A. P. (2009), “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı.68, ss.85-101.
* Galbraıth, J. K. (2009), Büyük Kriz 1929, Pegasus Yayınları, , Çev: Elif Nihan AKBAŞ, İstanbul.
* Gürsoy, M. (1989), Dünyadaki Büyük Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Metis Yayınları, İstanbul.
* IMF (2009), Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis, The Fiscal Affairs Department, Staff Position Paper, SPN/09/13.
* IMF (2010), World Economic Outlook, Rebalancing Growth, April-2010, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf .
* IMF (2011), World Economic Outlook, Slowing Growth, Rising Risks, Sptember-2011, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/text.pdf
* Kıngleberger, C. P. (2007), Cinnet, Panik ve Çöküş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev: Halil Tunalı, İstanbul.
* Nere, J. (1980), 1929 Krizi, AİTİA Yayınları, Yayın No.134, Kalite Matbaası, , Çev: Vamık TOPRAK, Ankara.
* Rosıer, B. (1991), İktisadi Kriz Kuramları, İletişim Yayınları, , Çev: Nurhan YENTÜRK, İstanbul, İstanbul.
* Sakal, M.; Şahin, E. A. (2009), “Küresel Mali Kriz Ekonomide Paradigma Değişikliğinin Sinyali Mi?”, Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 24-27 Eylül, Isparta.
* Tekeli, İ.; İlkin S. (2009), 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul.
* Unay, C. (1988), Ekonomik Konjonktür (Analiz, Teori, Tahmin), 3. Baskı, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa.
* WTO (2013), World Trade Report 2013, Factors Shaping The Future of World Trade, WTO Publications, Geneva.
* Yıldırım, K.; Karaman, D. (2001), Makro Ekonomi, Eskişehir: Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı, Yayın No: 145.
* Yılmaz, D.; Gayğusuz, F., “2008 Krizinin Yeni Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri”, Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 24-27 Eylül, Isparta, 2009
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/hIVJMVGy5ZJGNA> İNDİREBİLİRSİNİZ.