İŞ DÜNYASI DOSYASI /// İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ : DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ : DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
<dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive?y=2018#y2018> Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 49 – 69, 26.12.2018
<dergipark.org.tr/tr/pub/@OLCA%20SEZEN%20DO%C4%9EANC%C4%B0L%C4%B0> Olca Sezen DOĞANCILI
Öz
Araştırmanın amacı, Fast Company tarafından 2018 yılında dünyanın en yenilikçi 50 şirketi olarak yayınlanan şirketlerin profilini çıkartarak tercih ettikleri yenilik çeşitlerini saptamaktır. Bu amaca ulaşabilmek adına Fast Company’nin internet sitesindeki işletme profilleri incelenmiş ve birtakım başlıklar sınıflandırılmıştır. İncelenen şirketler hakkında elde edilen bulgulara göre, şirketler ağırlıklı olarak ürün yeniliği ve süreç yeniliğini beraber kullanmaktadırlar. Ayrıca yenilikçi şirketlerin çoğunun merkezinin ABD’ de olduğu ve 2011-2016 yıllarında kuruldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yenilikçi şirketlerin en çok teknoloji, yenilik ve güven üzerine kurgulandığı görülmekte olup diğer şirketlerin de bu unsurlara dikkat etmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Yenilik%22> Yenilik, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Y%C3%B6netim%22> Yönetim
Kaynakça
* Acaray, A. (2007). Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yenilik Yönetimi: Yenilik Yönetiminde Etkili Olan Örgütsel Yapı ve Faktörlere İlişkin Bir Araştırma. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
* Adams, R., Bessant, J. & Phelps, R. (2006). Innovation Management Measurement:A Review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21-47.
* Arslantaş, C. C. (2001). Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik. Yönetim Dergisi (38), 17-23.
* Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında ve Hizmet TasarımlarındaYaşanan Dönüşümler:Antalya İli 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Amprik Bir Araştırma ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.
* Batmaz, N. & Özcan, A. (2008). Yeniliği Etkileyen Unsurlar ve Toplumsal Refah İlişkisi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 43-66.
* Becker, S. O. & Egger, P. H. (2013). Endogenous Product Versus Process Innovation and a Firm’s Propensity to Export. Empir Econ (44), 329-354.
* Bessant, J. (2003). Challenges in Innovation Management. Editör; L.V. Shavinina, The International Handbook on Innovation (s. 761-784).
* Birasnav, M., Albufalasa, M. & BaderSchool, Y. (2013). The Role of Transformational Leadership and Knowledgemanagement Processes on Predicting Product and Processinnovation: An Empirical Study Developed in Kingdom . Review of Applied Management Studies, 64-75.
* Bozkurt, Ö. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Yenilik Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Sosyal Hizmet Özel Sayısı, 89-106.
* Burhan, M. (2014). Sürdürülebilir Rekabet için Teknoloji ve Yenilik Yönetimi. 31.Ulusal Bilişim Kurultayı, (s. 52-60).
* Bülbül, T. (2012). Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 12 (1), 157-175.
* Calantonea, R. J., Cavusgila, S. T. & Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation Capability and Firm Performance. Industrial Marketing Management, 31, 515-524.
* Camisóna, C. & Monfort-Mir, V. M. (2012). Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-Capabilities Perspectives. Tourism Management,33, 776-789.
* Cormican, K. & O’Sullivan, D. (2004). Auditing Best Practice for Effective Product Innovation Management. Technovation, 24, 819-829.
* Davis, M. & Moe, C. (1997). Bringing Innovation to Life. Journal of Consumer Marketing, 14(5), 338-361.
* Demir, M. & Demir, Ş. Ş. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi- İlkeler ve Örnekler-. Ankara: Detay Yayıncılık.
* Dibra, M. (2015). Rogers Theory on Diffusion of Innovation – The Most Appropriate Theoretical Model in the Study of Factors Influencing the Integration of Sustainability in Tourism Businesses. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 1453-1462.
* Dönmez, D. & Çevik, İ. (2010). İşletmelerde Yeniliklerin Kaynağı Olarak Paydaş Diyalogları: Seyahat Acentaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,24, 189-202.
* Duran, C., & Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci. Yönetim ve Ekonomi , 16 (1), 57-71.
* Durna, U. (2000). Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetiminde Etkin Olan Örgütsel Yapı ve Faktörler ve Bir Araştrma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı Doktora Tezi.
* Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
* Elçi, Ş. (2008). İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin Elkitabı. Türkiye: Technopolis Group.
* Elçi, Ş., Karataylı, İ. & Karaata, S. (2008). Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. İstanbul: TÜSİAD.
* Erarslan, H., Bulu, M. & Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar. OİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 15-50.
* Gökçek, O. (2007). Yenilik Yönetimi Süreci ve Yenilik Stratejileri: Otomotiv Sektöründe Bir Alan Çalışması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
* Gülavşar Gökçe, S. (2010). İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi. Fırat Kalkınma Ajansı, (www.fka.org.tr/SayfaDownload/Inovasyon%20Kavrami.pdf).
* Güleş, H. K. & Bülbül, H. (2004). Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerde Yenilik Yönetimine Katkıları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 115-129.
* Hidalgo, A., & Albors, J. (2008). Innovation Management Techniques and Tools: A Review from Theory and Practice.
* Hjalager, A.-M. (1997). Innovation Patterns in Sustainable Tourism: An Analytical typology. Tourism Management,18(1), 35-41.
* Hjalager, A.-M. (2002). Repairing innovation Defectiveness in Tourism. Tourism Management, 23, 465–474.
* Hjalager, A.-M. (2010). A review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 31, 1-12.
* Karabulut, T. (2015). Stratejik Yenilik Yönetimi- İnovasyon Yenileşim Yenilik. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
* Jaumandreu, J. & Mairessec, J. (2017). Disentangling the Effects of Process and Product Innovation on Cost and Demand. Economics of Innovation and New Technology, 26, 150-167.
* Jime´nez-Zarco, A. I., Martı´nez-Ruiz, M. P., & Izquierdo-Yusta, A. (2011). Key Service Innovation Drivers in the Tourism Sector: Empirical Evidence and Managerial Implications. Serv Bus , 5, 339–360.
* Kılıç, M. & Bilginoğlu, B. (2010). İhracatçı Türk Firmalarında Personel Sağlama ve Seçme Yöntemleri ve İnovasyon Performansı İlişkisi: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Örneği. Sosyoekonomi Dergisi, 216-244.
* Kırım, A. (2006). İş Modeli İnovasyonu. Ankara: Sistem Yayıncılık.
* Medeiros, J. F., Ribeiro, J. L. & Cortimiglia, M. N. (2014). Success Factors for Environmentally Sustainable Product Innovation: A Systematic Literature Review. Journal of Cleaner Production (65), 76-86.
* Mohnen, P. & Hall, B. H. (2013). Innovation and Productivity: An Update. Eurasian Business Review, 3(1), 47-65.
* Novelli, M., Schmitz, B. & Spencer, T. (2006). Networks, Clusters and Innovation in Tourism: A UK Experience. Tourism Management, 27, 1141–1152.
* Oke, A. (2007). Innovation Types and Innovation Management Practices in Service Companies. International Journal of Operations & Production Management, 27(6), 564 – 587.
* Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması için İlkeler. (2005). OECD/Avrupa Birliği.
* Ottenbacher, M., Shaw, V. & Lockwood, A. (2008). An Investigation of the Factors Affecting Innovation Performance in Chain and Independent Hotels. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 113-128.
* Palomares Cano, X. (2008). Innovation Typology in Tourism. Master Thesis.
* Popa, I. L., Preda, G. & Boldea, M. (2010). A Theoretıcal Approach of the Concept of Innovatıon. Managerial Challenges of the Contemporary Society, 1, 151-156.
* Pretorius, M., Millard, S.&Kruger, M.(2005). Creativity, Innovation and Implementation: Management Experience,Venture Size, Life Cycle Stage, Race And Gender as Moderators. South African Journal of Business Management, 36(4), 55-68.
* Sami, B. (2003). Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2), 253-273.
* Seçkin Halaç, D., Eren, H., & Bulut, Ç. (2014). Sosyal Yenilikçilik: Bir Ölçek Geliştirme. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 32 (1), 165-190.
* Śledzık, K. (2013). Schumpeter’s View on Innovation and Entrepreneurshıp. SSRN Electronic Journal, 89-95.
* Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits,Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard College, Cambridge, MA.
* Smith, M., Busi, M., Ball, P. & Meer, R. v. (2008). Factors Influencing an Organisations ability to Manage Innovation: A Structured Literature Review and Conceptual Model. International Journal of Innovation Management, 12 (4), 655-676
* Taşkın, E. (2014). İşletmelerde Yenilik Yönetiminin Önemi. Politik Ekonomik Durum, (202), 7.
* Tekin, Y. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İle Yenilikçi Örgüt Kültürü İlişkisi: Alanya’ da Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
* Tekin, Y., & Durna, U. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya’da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 4 (3), 93-110.
* Terzioğlu, M., Avcı, M. & Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 377-388.
* Tidd, J. & Bessant, J. (2001). Managing Innovation (2nd ed.). Chichester. U.K.: John Wiley.
* Top, S. (2008). İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
* Tuna, K. & İsabetli, İ. (2014). İnovasyon’un Finansmanı ve Risk Sermayesi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 64 (1), 27-41.
* Tutar, F., Kocabay, M. & Arıç, H. (2007). Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 195-203.
* Türk Dil Kurumu (TDK): URL: www.tdk.gov.tr <www.tdk.gov.tr>
* Uzkurt, C. (2010). İnovasyon Yönetimi:İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? (www.aso.org.tr/dergiler/2010temmuzagustos.pdf).
* Uzunbacak, H. H. (2015). Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Yenilikçilik Durumlarının Bazı Değişkelenlere Göre İncelenmesi: Isparta ve Burdur OSB Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40), 815-821.
* Wintje, R., Douglas, D., Fairburn, J., Hollanders, H. & Pugh, G. (2014). Beyond Product Innovation; Improving Innovation Policy Support for SMEs in Traditional Industries. UNU‐MERIT Working Paper Series .
* Vatan, A. & Zengin, B. (2014). Çevresel İnovasyon ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (2), 511-530.
* Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde İnovasyon-Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (2), 144-173.
* Zerenler, M., Türker, N. & Şahin, E. (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve Yenilik İlişkisi. 653-667.
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/vx_vRDpJ5t9cnw> İNDİREBİLİRSİNİZ.