KİTAP – DERGİ – FİLM – BELGESEL – DİZİ – SİTE – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

KİTAP TAVSİYESİ : İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk-İtalyan İlişkileri /// YAZAR : YETER MENGEŞ

KİTABI BURADAN SATIN
ALABİLİRSİNİZ.
 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel belgesi olan
1923 Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonraki dönemde; İtalya’nın
Akdeniz’de ve Balkanlar’da yarattığı tehdit, İtalya’nın faşist lideri
Mussolini’nin her fırsatta dile getirdiği emperyalist emelleri ve “Mare Nostrum”
gürültüleri, dönemin Türk Dış Politikası’nı etkileyen en önemli dış etken
olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na giden yolda, Türkiye’nin izleyeceği dış
politikasını doğrudan etkileyen esas olay ise İtalya’nın Almanya’dan
esinlenerek, 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgal etmesi olmuştur. Rodos ve 12
Ada’da çok sayıda İtalyan askerinin mevcudiyeti de dikkate alındığında Türkiye,
bu işgali kendisine ve Balkanlara karşı açık ve yakın bir tehlike olarak
algılayacak, bu tehdit karşısında kendisini güvenlik altına almak için Batılı
devletlerle işbirliğine gidecektir.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

*

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
(1000-1922)

Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi’nden Tanzimat Dönemine Kadar Türk İtalyan İlişkileri (1000-1839):

Anadolu Selçuklu Devleti ve
Beylikler Döneminde İtalyanlarla İlişkiler

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve
Genişleme Döneminde İlişkiler

Askerlik ve Denizcilik Bakımından
Etkileşimler

Türkçe-İtalyanca Dil İlişkileri

Tanzimat Döneminden Trablusgarp
Savaşına Kadar Türk-İtalyan İlişkileri (1839-1911)

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
Dönemi Türk-İtalyan İlişkileri

İtalya’nın
Trablusgarp Saldırısı

İtalya’nın Anadolu’ya Yönelmesi ve
Demiryolu İmtiyazı

Birinci Dünya Savaşı Döneminde
Türk-İtalyan İlişkileri (1914-1918)

İtalya’nın Bekle-Gör Politikası

İtalya’nın Osmanlı Devleti’ne
Karşı Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi

Saint Jean de Maurienne Antlaşması

Libya (Trablusgarp) Savaşı
(1914-1918)

Mondros Mütarekesi’nden
Cumhuriyetin İlanına Kadar Türk İtalyan İlişkileri (1918-1923)

Mondros Mütarekesi Uygulamalarında
İtalya

Kont Sforza–Mustafa Kemal Paşa
Görüşmesi

İtalyan Mandası Meselesi

Milli Mücadele Döneminde İtalyan
İşgalleri

İtalya’dan Satın Alınan Savaş
Malzemeleri

Heyet-i Temsiliye ve TBMM
Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri

*

İKİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ (1922-1938)

İtalya’da Faşizm’in İktidara
Gelmesi ve Faşist Sistemin Kurulması

Lozan Barış Konferansı ve
Sonrasında Türk-İtalyan İlişkileri

Lozan Barış Konferansında
İtalya’nın Tutumu

Lozan Sonrası Ticari İlişkilerin
Gelişmesi

Musul Meselesi ve Sonrasında
Türk-İtalyan İlişkileri:

Türk- İtalyan Tarafsızlık,
Uzlaştırma ve Adli Çözüm Antlaşması

İtalyan Mimar-Sanatçı Pietro
Canonica’nın Türkiye’deki Faaliyetleri

Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya’yı
Ziyareti

Türkiye’nin Donanma Kurması ve
İtalya’dan Aldığı Deniz Silahları

İtalya’nın Saldırgan
Politikalarının Ortaya Çıkması ve Tepkiler

Mussolini’nin “Roma Dörtlü Güç
Paktı” Girişimi

Mussolini’nin Faşist Kongresindeki
Önemli bir Nutku

İtalyan Tehditine Karşı Balkan
Paktı’nın Kurulması

İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali ve
Türk-İtalyan İlişkilerine Etkileri

Gelişen Siyasal Olayların
Türk-İtalyan Ticari İlişkilerine Etkileri

İtalya’nın Almanya ile
Yakınlaşması ve Roma-Berlin Mihveri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve
İtalya’nın Tutumu

Milano Mülâkatı (2-3 Şubat 1937)
ve Türk-İtalyan İlişkilerine Etkisi

Nyon Konferansı ve Sonrasında
Türkiye ve İtalya’nın Tutumları

*

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ’NDE İTALYA

İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı
Öncesi Dönemdeki Siyasal ve Ekonomik

İtalya’nın Siyasal Hedefleri ile
Ekonomik Durumundaki Dengesizlikler

Hitler’in Korku Politikası,
Anschluss ve İtalya üzerindeki Etkileri

Münih Konferansı, Çekoslovakya’nın
Parçalanması ve İşgali

Münih Konferansı Sonrası İtalyan
Politikası

İtalya’nın Arnavutluk’u İşgali

Arnavutluk İşgali Sonrasındaki
Gelişmeler ve Tepkiler

İtalyan-Alman Antlaşması (Çelik
Pakt-Patto d’Acciaio)

Savaşın Başlamasından İtalya’nın
Savaşa Girmesine kadar Olan Olaylar

İtalya’nın Savaşın Başlangıcındaki
Politikası

İtalya’nın Savaş Karşısındaki
Tutumuna Türkiye’de Tepkiler

İtalya’nın 1940’daki Durumu

Mussolini’nin “Paralel Savaş”
Anlayışı

Mussolini-Hitler Brenner Buluşması
(18 Mart 1940)

Savaşın Avrupa’da Yayılması ve
İtalya

İtalya’nın İngiltere ve Fransa’ya
Karşı Savaş İlan Ederek Savaşa Girmesi

İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin
İkinci Dünya Savaşı Dönemindeki Durumu ve Katıldığı Savaşlar

İtalyan Savunma Sanayii ve Silahlı
Kuvvetlerinin Durumu

İtalya’nın Fransız Alplerindeki
Muharebeleri

İtalya’nın Doğu Afrika Savaşları

İtalya’nın Kuzey Afrika Savaşları

İtalya’nın Yunanistan’a Saldırısı

Doğu (Rusya) Cephesi ve
Stalingrad’da İtalyan 8. Ordusu

İtalya’da Faşist Hükümetin Sona
Ermesi

Mussolini İktidarının Son Günleri
ve İtalya’nın Savaştan Çıkışı

Mussolini’nin Kurtarılması ve
Kuzey İtalya’da Yeni Faşist Hükümetini Kurması

İtalya Toprakları Üzerinde Müttefik-Alman
Savaşı

İtalya’da
İç Çarpışmalar ve Mussolini’nin Sonu

İtalya’da Savaş Sonrası Gelişmeler

İtalya’da Savaş Sonrası Gelişmeler

İtalya’nın Yeniden Yapılanma
Dönemi

İtalya’da Savaş Sonrası Siyasal
Mücadele Dönemi

Paris Barış Antlaşması’nın
İtalya’daki Etkileri

İtalya’da ABD-Sovyetler Birliği Mücadelesi
ve Nisan 1948 Seçimleri

Türkiye-İtalya İlişkilerinin
Normalleşmesi

*

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE

Savaş Öncesi Dönem (1930-1938)’de
Türkiye’nin Durumu

İnönü’nün Başbakanlıktan Ayrılması

Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü

İnönü’nün Cumhurbaşkanı olması

İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde
Türk Dış Politikası

İkinci Dünya Savaşı Başlangıcında
(1939-1940) Türkiye’nin Durumu

Politika Tespit Usulü

Dış Politikada Önder ve Yönetici
Kadro

Etkin Tarafsızlık

Savaşta Türkiye Ekonomisinin Kısa
Bir Tahlili

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de
Basın

Basın Üzerindeki Denetim Meselesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Durumu

Savaşan Ülkelerin Stratejileri ve
Dış Politikaları Karşısında Türkiye’nin Yaklaşımları

Türk-İngiliz-Fransız Üçlü
İttifakı’na Giden Yol

Türkiye’nin İngiliz-Fransız ve
Sovyet Dostluklarını Bağdaştırma Çabaları

Türk-İngiliz-Fransız Üçlü İttifak
Antlaşması

Balkan Blokunu Yeniden Canlandırma
Girişimleri

Fransa’nın Çöküşü, İtalya’nın
Savaşa Dahil Olması ve Etkileri

İtalya’nın Yunanistan’a Saldırısı
ve Etkileri

1941-1942 Yılları Türk Dış
Politikası

Türk-Alman Saldırmazlık Paktına
Kadar Türk Dış Politikası

Türk-Alman Dostluk ve Tarafsızlık
Antlaşması

Mihver Ordularının Sovyetler
Birliği’ne Saldırısından Stalingrad Savaşı’nın Sonuna Kadar

Refah Faciası Olayı

Luigi Ferraro Olayı

1943-1944 Yılları Türk Dış
Politikası

Türkiye’yi Savaşa Sokma Çabaları

Casablanca Konferansı

Adana Görüşmeleri ve Sonrası

Washington Konferansı

Quebec Konferansı

Moskova Konferansı

Birinci Kahire görüşmeleri

Tahran Konferansı

İkinci Kahire Görüşmeleri

İkinci Kahire Konferansı Sonrası

Boğazlardan Transit Geçiş Sorunu
ve Menemencioğlu’nun İstifası

Türkiye’nin Mihver’le Politik ve
Ekonomik İlişkilerini Kesmesi ve Savaş İlan Etmesi

Krom Meselesi

Ege Adalarından Gelen İtalyan
Mültecileri

İngiliz ve İtalyan Esirlerin
Türkiye’de Mübadelesi

Türkiye Üzerinde Sovyet İstekleri
ve 1945 Kâbusu

Türk-İtalyan İlişkileri Bağlamında
Menteşe (Rodos, On İki Ada ve Meis) Adaları Sorunu

Trablusgarp Savaşından Lozan Barış
Konferansı’na Kadar Menteşe Adaları

Lozan Barış Konferansı’nda Menteşe
Adaları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında
Menteşe Adaları

İkinci Dünya Savaşı Sonunda
Menteşe Adaları

Paris Barış Konferansı
Görüşmelerinde Menteşe Adaları

SONUÇ

TABLOLAR

KAYNAKÇA


DİZİN