TARİH /// Orta Çağ Avrupası’nda Bir Tıp Okulu : Montpellier

Orta Çağ Avrupası’nda Bir Tıp Okulu : Montpellier
<dergipark.org.tr/tr/pub/oad/archive?y=2020#y2020> Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 90 – 103, 25.06.2020
<dergipark.org.tr/tr/pub/@muratserdar> Murat SERDAR
Öz
Doğu dünyasında bilimin güneşi tüm parlaklığıyla zihinleri aydınlatırken, Batı dünyası içine düşmüş olduğu bilgi yoksunluğundan kurtulmanın çaresini aramaktaydı. İşte bu yoksunluktan kurtulmada her toplumda olduğu gibi Batı’da da yol göstericilik vasfına Orta Çağ’da dini yetkililer soyunmuştur. Bu dini yetkililer, Avrupa’nın her tarafına dini yaymak ve insanları doğru yola sevk etmek amacıyla kurmuş oldukları manastırlar, kiliseler ve XI. yüzyılın sonundan itibaren oluşmaya başlayan üniversitelerle Batı insanının hayatının her alanına nüfuz etmeye çalışmışlardır. Bu etki alanlarından bir tanesini de kuşkusuz eğitim oluşturmaktadır. Geçmişin bilgi ve birikimini aktarmada birinci yol olan eğitimin içerisinde insanların sağlığı ile ilgilenen tıp eğitiminin önemi yadsınamayacak kadar büyüktü. Bu sebeple günün hastalıkları ve geleneksel tıbbî aktarımlar, Orta Çağ Avrupası’nda yeni hekim adaylarına çeşitli eğitim kurumları tarafından aktarılmıştır. Tıp alanındaki birikim evrensel olduğundan, milletler ve kültürler arası etkileşimin olması kaçınılmazdır. Orta Çağ Batı Avrupası da bu etkileşime dâhil olmuş ve kendi sistemini geliştirmiştir. Avrupa’nın bu sistemin neresinde olduğunu ve bu işi ne kadar başardığını anlama açısından Orta Çağ Avrupası’nda tıp ilminin popüler olduğu mekânlar, eğitimin sistemleşmesi, tıp ilminin icrası, dersler, sınavlar ve öğrencilerin sosyal statülerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu eğitim mekânlardan biri de Fransa’daki Montpellier Tıp Okulu olmuştur. Dolayısıyla biz de bu çalışmamızda bahsettiğimiz konuları Montpellier Tıp Okulu ekseninde izah etmeye gayret gösterdik.
Anahtar Kelimeler
<dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Orta+%C3%87a%C4%9F%22> Orta Çağ, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Avrupa%22> Avrupa, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Fransa%22> Fransa, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Montpellier%22> Montpellier, <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22T%C4%B1p+Tarihi%22> Tıp Tarihi
Kaynakça
* Ackerknecht, Erwin Heinz, A Short History of Medicine, Ronald Press Company, New York, 1955.
* Aksoy, Şahin, Tıp Tarihi Ders Notları, Harran Üniversitesi Tıp Tarihi Ders Notları, Şanlıurfa, 2010.
* Atabek, Emine Melek, Orta Çağ Tababeti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977.
* Aydın, Erdem, Dünya ve Türk Tıp Tarihi, Güneş Kitabevi, İstanbul, 2006.
* Bakhtin, Mikhail, Rabelaisand His World, (Çev. Hélène Iswolsky), Indiana University Press, USA Bloodmington, 1984.
* Bayat, Ali Haydar, Tıp Tarihi, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, İstanbul, 2010.
* Brundage, James A., The Medieval Origins of The Legal Profession: Canonists. Civilans and Courts, The University of Chicago Press, Chicago, 2008.
* Cartulaire de I’Universitè de Montpellier, publié sous les auspices du conseil général des facultés de Montpellier. (1180-1400). Montpellier, Richard Fréres, 1890-1912, C. I, ss. 180-183.
* Compayre, Gabriel, Abelard & The Origin & Early History of Universities, Charles Scribner’s Sons, New York, 1902.
* Hastings, Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, C. I, Cambridge University Press, New York, 2010.
* İbn Haldun, Mukaddime. C. II, (Çev. Zeki Kadiri Ugan), Maarif Basımevi, Ankara, 1954.
* Lacroix, Paul, Science and Literature in the Middle Ages and at the Period of the Renaisance, Bicker and Sons Publishing, Londra, 1878.
* Le Blevec, Daniel, “Montpellier”, Charters of Foundation Early Documents, (Çev. Alain Blayac), (Ed. Jos. M. M. Hermans. Marc Nelisson), Leuven University Press, Leuven, 2005.
* Lewis, Paul, Tıp Tarihi, (Çev. Nilgün Güdücü), Khalkedon Yayınları, İstanbul, 1998.
* Mansi, Johannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum Nova. Et Amplissima Collectio (1109-1166), C. XXI, 1776.
* Nicolai Pape IV, Incipit Regestrum Litterarum, (Ed. Ernest Thorin), Paris, 1886.
* Özmakas, Yavuz, “Bergamalı Galenus”. Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 311, Ekim 1993, ss. 768-769.
* Prioreschi, Plinio, A History of Medicine: Medieval Medicine. C. V, Horatius Press, Omaha, Nebraska.
* Wallis, Faith, Medieval Medicine A Reader, University of Toronto Press, New York.
* Walsh, James Joseph, Medieval Medicine, A. & C. Black. Ltd., Londra, 1920.
* Walsh, James Joseph, Medieval Medicine, Digi-Media-Apps, 2013.
* Ziegler, Joseph, Medicine and Religion C. 1300 – The Case of Arnau de Vilanova, Clarendon Press, Oxford, 1998.
* www.midi-france.info/10_history.htm, 19.04.2015.
DOKUMANI BURADAN <disk.yandex.com.tr/i/7aVP4fsUR1w8qA> İNDİREBİLİRSİNİZ.